Jump to content

1932_06_02 Една задача / Задача за самовъзпитание


Ани

Recommended Posts

Аудио - чете Цвета Коцева

От книгата "Свещен трепет". Извънредни беседи от Учителя 1930-1932 г.

Първо издание. София, 1998, ИК "Всемир"

Книгата за теглене на PDF

Съдържание

От книгата "Великата майка" - Цикъл беседи пред духовна група от сестри, (четвъртъчни беседи), 1917-1932

Издателство ПИЛИГРИМ, 2017

Книгата за теглене на PDF

Съдържание

ЕДНА ЗАДАЧА

Добрата молитва

"Ще се развеселя"

Ще прочета първа глава от Притчи.

"Духът Божи"

Ще ви дам само за една седмица една задача. Искам тази задача да я изпълните. Който я изпълнява, може да се учи, а който не я изпълнява, не може да се учи. Ще вземете едно малко тефтерче от десет листа или може да си направите такова. Задачата започва от утре. Всеки ден ще отбелязвате по три пъти какво е времето, какво е вашето небе, състоянието ви какво е: ясно ли е, облачно ли е, дъждовно ли е, снежно ли е, бурно ли е. Ще отбелязвате както метеоролог. Ще имате една графа и в нея три пъти ще отбелязвате, ще си туряте бележка. Ако имате една лоша мисъл, ще си я отбележите, като че на някой ученик преподавате. Ще си туряте бележка - 1,2,3,4 и т.н. Да видим колко добри мисли ще имате. Това ще правите до идния четвъртък. Няма да забравите. Дойде ви някоя лоша мисъл, ще я отбележите, като ви дойде добра мисъл, и нея ще отбележите.

Нали някой рибар като хвърли мрежата, хваща риба. Които са за работа, турят ги в коша, а които не са за работа, връщат ги обратно. Да видим колко добри мисли ще хванете. Да видим какво ще направите вие с капитала ви. Когато кажем, че някой търговец е богат, ние определяме неговото богатство. Може ли при сегашните условия, който има хиляда лева или две хиляди лева, да бъде богат? С две хиляди лева вие едва може да преживеете. И с пет хиляди лева не е богат. И със сто хиляди не е богат. Богат за да бъде човек, и то обикновен богат, трябва да има един милион. Това е за България. Един обикновен богат американец трябва да има един милион долара. Един милион долара са 500 хиляди златни лева. Умножете ги по 140 лева, колко струва всеки долар, колко правят? -140 милиона лева. Значи един българин е богат с един милион лева, един американец е богат със 140 милиона лева. Неговото съзнание е такова. Един американец с десет хиляди долара какво може да направи? Една разходка из Европа. Като се върне, няма да има пет пари в джоба си.

Като казваме "добър човек", трябва да знаем в какво седи неговата добрина. Трябва да знаем, че касата на този търговец е пълна. Когато кажем, че някой земеделец е богат, той трябва да има ниви, някой овчар трябва да има стадо - десет хиляди овце, някой градинар трябва да има нещо. Ние казваме за някого, че е учен човек. В какво седи богатството му, неговата ученост? Или казваме, че някой е красив. Красотата е качество на човешкия ум, човешката душа, има си външен израз. Много пъти вие сте се оглеждали, някой път сте красиви, някой път сте грозни. Някоя статуя, направена от восък, е всякога красива, а човек всякога не е красив. Това, което всякога е красиво, то е красиво, а това, което някой път е красиво, а някой път не, то не е красиво.

В какво се състои красотата? Ще кажете: "Той има красиви очи." В какво седят красивите очи? Красивите очи трябва да бъдат меки, изразителни, да няма разсеяност, да не гледа едного, а да вижда другиго. Някоя дама ви дойде на гости, гледа тук-там, не са красиви очите й. Красивият човек нищо не го интересува. Той като влезе в стаята, всичко вижда, после не обръща внимание, нито столовете вижда, нито другите вещи. Който вижда столовете и другите неща, очите му не са красиви, занимават го дреболии. Щом го занимава каква е твоята рокля, той няма красиви очи. Ако утре твоята рокля овехтее, той ще каже, че не е хубава роклята. Тогава вие ще заприличате на Настрадин Ходжа. Отишли да препускат с конете си, а той се качил на стария си вол да препуска. Те казали: "С този стар вол не може. "Той казал: "Като беше младо теле, много бягаше."

И вие ще кажете: "Едно време какви бяхме, като тръгнахме в този път. През целия ден се молехме, сърцата ни горяха, но то едно време беше. И любовта ни каква беше, но сега не е вече тъй." Всички говорят все за едно време. Кое време? Едно време или сегашно време? Младият, който остарява, е изгубил любовта си. Някой от вас казва: "Остарях." Казвам. Изгубил си любовта си. Старият казва:" Ще умрем." Изгубил си мъдростта си. Питам тогава, какво ни ползува, че ние сме остарели и че сме умрели? Казвате: "Ще се мре." Каква философия има в това, че ще се мре? Защо хората сега остаряват?

Малкото дете, което е напуснало куклите си, не е вече дете. Ти се занимаваш с големи работи. Когато младият напусне онези, хубавите работи на своята младост, той остарява. Когато старият напусне хубавите работи на своята старост, той умира.

Аз още не ви познавам вие кои сте. Вие всички пред мене носите псевдоними. Всички пишете под чужди имена, никой не е дошъл със своето име. Вие пътувате с някоя титла, както някои видни хора пътуват, като графове за пример, граф еди-кой си. Името, с което сте знайни в другия свят, а не тук на земята, то е важно. Вие сте забравили даже вашето име. Вие приличате на затворници, които имат номера 1,2,3, нямат имена. Кой си ти? Той казва: "Аз съм № 1" или "№ 2." Стражарят го пита: "Кой си ти?" Той казва: "Аз съм № 125." И вие носите номера само. Питам: Човек, който носи номер само, може ли да се нарече човек? Стражарят, който носи № 1, е мъж, който носи № 2, е жена, № 3 е дете, № 4 е стар дядо. Той е баща вече на едно поколение. № 5 е стара баба, 6 е правнук, 7 е прадядо. Всички физически стражари са дегизирани.

Вие седите някой път и сте недоволни. Но не сте си задали въпроса, вън от тялото какво представлявате. Човек вън от съзнанието си не може да излезе. Човек етова, което не се мени. Когато дойдете до онова положение в живота, когато нищо да не ви смущава, това сте вие. Докато скръбта ви засяга, вие не сте човек. Това, което не се мени, това, което не се засяга, то е човекът. Нали искате да бъдете свободен човек. Който и да е от вас, и най-търпеливия може да го изкарат от релсите. Някои от вас минавате за много кротки, много търпеливи. Но представете си, че всички са се надумали и изсипят върху вас куп хули. Казвате: "Тези сестри какво направиха върху мене днес?" Дойде една сестра, говори ви и ви нахока. Възможно ли е от един извор в един момент от него да излиза чиста вода и после в друг момент да излиза лоша вода? Възможно ли е от една уста да излиза и добро, и зло? След като говоря аз, сестрите си гукат нещо отрицателно. Това тяхно съзнание ли е или не? Това е сдружение, фирма е това, подхлъзва се. Казва някой: "Той е такъв и такъв." Да не мислите, че аз искам да ви обвинявам. По този начин като разсъждавате, нещата се познават кои са позлатени и кои не са позлатени. Това, което се изтрива, е позлатено, а това, което не се изтрива, не е позлатено. Ако вашето добро се изтрива, то е позлатено, ако не се изтрива, то не е позлатено.

Животът, който живеете на земята, е едно училище. Тук е място за крайни изпитания. От това, което очаквате, нито една хилядна няма да видите реализирана. Най-първо сте красиви, всички говорят за вас. След това след 40-50 години всичко това изчезне. Косите ви бяха черни, гладки, по-рано сте били стройни, изправени, а после всичко това изчезне и казвате: "Този живот не струва." Защо? - Защото имате една представа, която не е вярна.

Животът е едно опитно училище. Тук на земята се изпращат всички хора, за да се изпитат какво представляват. Когато някой ангел иска да го пратят на работа в друга слънчева система, Господ го изпраща на земята да го опита. Най-после един ангел ще го изпратят в една волска форма, да оре при един български земеделец. Десет години да оре и земеделецът да го мушка. И този ангел да каже: "Много добре прави той." После, като се върне, ще каже, че той учил десет години в един български университет. Какво ще кажете на това? Не че е така, но аз го давам като пример, който приблизително е верен. Казва се, че ония ангели, които били херувими, за да излъжат първите хора, станали на змия. Какво унижение е това! И оттам насетне този ангел излъгал хората, останал на змийска форма, изгубил ръцете си - значи изгубил своята воля. Всички лоши хора се отличават по това, че нямат воля, имат ум, но воля нямат. Те не могат да ви хванат да ви удушат, но може да насъскат другите против вас, все търсят някой да дойде да ги носи на гърба си. Винаги турят на змията помощници слуги. Нали сте чели "Фауст"? Какво спечели накрая Мефистофел?-Нищо. Той искаше да ограничи човека. Някой път се разслабвате и се питате: "Аз ли съм това или не?" Това е външната сила. Тази сила ще я турите на работа цял ден да ви оре. За пример гневни сте, ще впрегнете гнева на работа. Най-работливите хора са гневливите хора, тези, които не работят, не са гневливи. Писанието казва: "Гневете се, но не съгрешавайте." Вместо той да ви впрегне, вие го впрегнете.

Един анекдот има. Един стар български чорбаджия много рано сутринта, в един-два часа след полунощ, отива и събужда слугите си в Абаджийската чаршия да почнат работа още през нощта. Той после пак се връща вкъщи и продължава да спи. Казва: "Младите нека работят." Най-после слугите му решили да го изцерят от този навик. Имало слух, че в едни гробища имало таласъм. Когато една нощ пак излязъл да събужда слугите си, двама от неговите слуги се предрешили, единият се качил на гърба на чорбаджията, а другият го води и го развеждали два часа из гробищата през нощта. После го пуснали и той се върнал вкъщи. Жена му го пита: "Събуди ли слугите?" Той казал: "Опасна работа е." Оттам насетне той никога не е тръгвал нощем да буди слугите си, а чакал слънцето да изгрее. После казва: "Нека си поспят момчетата, Ти, Господи, и малката работа ще благословиш." Не казвал, че таласъми са го уплашили. Казва: "Защо да ходя нощно време да ги безпокоя?"

Да направим аналогия. Дойде във вас една мисъл на малодушие. Вие сте яхнат, таласъмите ви мушкат. За да ви мушкат, значи не сте изпълнили великия закон на Божията Любов. Защо така върви светът, защо не върви по правия път на любовта? Нещастията днес се дължат на безлюбието на цялото човечество. Както първите хора са се отклонили, после и другите по същия начин са се отклонили.

Каквото и да ви се говори, мъчно могат хората да се поправят. Ако аз говоря хубаво, то е за мене, но и вие трябва да слушате и хубаво трябва да прилагате. Първото нещо, човек трябва да се отличава с търпение, да може и когато говорят най-лошото за него, да може да търпи. В Питагоровата школа един ученик ще го поставят при другите ученици, които ще го плюят, ще му казват най-грозните думи. Ако може да издържи, приемат го за ученик. Той гледа спокойно и се усмихва малко. Ще му говорят подигравателно. Коя сестра от вас би издържала този опит? Питагор преди повече от две хиляди години е работил така. Малцина са влезли в школата. Защо? Защото само на този, който търпи, само на него могат да му се поверят Божествените богатства. Че малко знае човек, се познава по това, че изгубва младостта си и старостта си. Тогава где е човекът? Ако не може да намери своето място в другия свят, тогава где е човекът? Какво го ползува след смъртта, че тук е бил богат, че имал милиони? Какво го ползува един богат богатството му, ако той изгуби зрението си, вкуса си, не може да яде? Очите са важни и полезни, доколкото може да си служи с тях. В живота важи само онова ядене, което може в дадения случай да се възприеме. И онази мисъл важи в живота, която може да даде подтик на човека към християнски хармоничен живот.

Човек със задоволство казва, че е вярващ, че принадлежи към някоя школа. Той може да принадлежи, но важно е знанието, което притежава, добродетелта, която притежава, или онази добродетел, с която той има благословение. Кой е благоугоден на Бога? - Който върши волята Му. Трябва да знаем, когато вършим волята Му. Писанието казва да изпитваме каква е волята Божия. Във всеки момент трябва да знаем кога вършим волята Божия и кога не вършим. Може в някой момент да вършим, а в друг да не вършим.

Човешкото естество е много сложно. Когато някой е разсърден, това не показва, че той е лош и когато някой път човек е мек, когато има разположение, това не показва, че той е добър. Ако може да се моли, когато има разположение, това не показва още, че е добър. Но вие трябва да се молите винаги, независимо от разположението ви. Някоя лоша мисъл може да дойде, нищо не значи това. Добрият човек при всички случаи е добър и си остава все такъв. А пък лошия човек и да го позлатят, пак си остава същият.

Когато някой паяк направи своята паяжина, вие търпите нали, защо? Някой път не може да търпите паяка в къщата си. Защо е направил този паяк паяжината? Той чака да хване някоя муха, да я хване и да я изяде. Днес хване една муха, утре втора, трета, четвърта, изяжда ги и вие претърпявате този разбойник. Казвате. "Защо Господ направи света такъв?" Аз казвам: Защо търпите този паяк пред вас да изяде една муха? Аз съм правил често опити с паяци. Видя, че един паяк е хванал една муха. Казвам му: Пусни мухата! Паякът сд нахохори[1]. Казвам му: Ако ти в мое присъствие не пуснеш мухата, няма да оставя паяжината. Ще пуснеш мухата сега. Паякът откъсне нишките и пусне мухата. Казвам му: Ти си умен паяк. Ако не беше пуснал мухата, щях да си послужа с бастуна и щях да го пратя на хаджилък, но не да го убия, а да му разваля паяжината.

Този паяк може да дойде във вашия ум. Човек трябва да бъде господар на себе си. На този паяк казах: Ти си свободен, но в мое присъствие нямаш право да изядеш една муха. И мухите нямат право да кажат, че в мое присъствие е изядена една муха. Аз не искам да ме викат в съдилищата свидетел за това нещо.

На вас ви трябва самообладание. Вие минавате през една фаза на самовъзпитание. Силната воля на човека се познава по това, че той може да се самовладее. Не само да се въздържа. Някой път някои минават за търпеливи. Какво разбирате под думата "търпение"? Един млад момък иска да се ожени, намерил една мома, много внимателна. Разхождали се заедно. Той се сгодил за нея и казал: "Намерихедна годеница, няма втора като нея." Веднъж той случайно я спънал и тя излива чашата, която носила. Тя казала засмяна: "Няма нищо, изля се чашата" и излязла да напълни отново чашата. Той се похвалил: "Вижте характер! Какво самообладание!" Онзи, комуто казал това, отговорил: "Блазе ти, че Господ ти даде едно толкова красиво същество. Ще живеете добре." Като се оженил за нея, не излязло така. Той й казал: "Ти беше като ангел, като те бутнах веднъж, ти се прояви като ангел." Тя казала: "А като слязохдолу, от яд почнах да хапя масата."

Невидимият свят, за който го вижда, представлява едно предметно учение за нас. И вие представлявате едно предметно учение, както дърветата, както всички по-нисши животни под нас, така и по-горните. Вие правите една постъпка и по-горното същество изучава защо така правите. Както аз изучавам една ябълка, по същия начин те ви изучават. Има кой да се интересува от вас. Всички тези мисли, които имате, лоши или добри, минават през един или друг свят. Когато имате лоши мисли, вие минавате през областта, дето живеят лошите същества, а когато имате добри мисли, вие минавате през областта, в която живеят добри същества. После имате тъжни мисли, музикални мисли и т.н. Във всичките тези области, които минавате, трябва да извлечете поука.

Трябва да имате един начин за изучаване на Писанията. Пророците преди да станат пророци, Бог ги е поставил на най-големи изпитания, преди да ги прати да проповядват. И когато са минали през тази школа, на тях е било поверено знание и са били пращани. Също така и християните минават през много изпити. И вие сте дошли на земята да научите нещо. Първото нещо е да научите търпението, второто нещо е да научите въздържанието и третото нещо е да можете да се справите с всяка мъчнотия.

Дойде ви една лоша мисъл. Един комар ви е ухапал, може да го духнете, кое е по-право? Като ви ухапе комарът, духнете го да си отиде. Той ще отхвръкне, ще дойде друг комар. Вие може да го натиснете и убиете, но по-добре е да го духнете. И ще му кажете втори път да не идва. Аз познавам дали идва втори път. Във Варна имаше един комар много интелигентен. Като дойде време да заспивам, той бръмчи, като се събудя, той се отстранява. После дълго време не можех да го намеря. Разговарях се с него. Денем се криеше и не можех да го намеря. Той беше много умен, знаеше кога аз спя, кога съм буден. Щом съм буден, няма го никакъв. Знаеше кога аз излизам от тялото си. Как знаеше, това е негова работа.

В живота си ние трябва от всяко нещо да изваждаме известни изводи. Човек е поставен на земята. Какво е неговото предназначение на земята? Да се саморазвива и да се самовъзпитава. Той ще мине през едно самовъзпитание, през един режим неприятен. Всеки един си представя на земята един живот, какъвто не може да се постигне. Някой път вървите до едно място добре, после става обратното. Единственото нещо е: каквито са вашите отношения към духовното, такива ще бъдат отношенията на всички сили, които действуват в природата, към вас. Но законът на любовта е разумен. Ако вие живеете по закона на любовта, тогава пак ще минете през известни мъчнотии, но лесно ще минете, ще се спогаждате с мъчнотията. А ако не живеете в закона на любовта, тогава ще дойдат най-големите мъчнотии. Когато има любовта, тогава човек има прозорливост, предвижда нещата, приготвя се и знае как да постъпва. А когато изгуби любовта си, той изгубва своето равновесие. Трябва да се наблюдавате, не да се съдите. Ще изучавате себе си. Някой път не може да познаете себе си. Някой път вие сте легнали по един начин и могат да дойдат много нисши същества и между тях не може да се познаете. Размесвате съзнанието си с другите съзнания. Вие не знаете тогава как да постъпите. За пример кажат ви нещо, вие търпите, търпите до известно време и после кипнете. Развали се всичко. Този човек, който учи търпението, прилича на следния случай. Българинът като играе, клекне, викне "иху-ху". Веднъж един казал на този, който играе: "Ще играеш, но няма да викаш "иху-ху" и тогава ще ти дам крава с теленце." Онзи почнал да играе и по едно време казал: "Ритам ти кравата и телето" и извикал: "Иху-ху." Вие казвате: "Аз ще търпя вече." Но дойдете до едно място и си кажете: "Не се търпи вече."

Някой път се опитвате да търпите и наблюдавате колко пъти сте изтърпели. И ако много сте търпели, дойде едно ново просветление и се радвате, че сте търпели. Някой път дойде обаче до конец. Избухнете, после съжалявате, но искате да докажете, че всичко виждате, и да не ви мислят, че сте балама, че сте говедо. Вие мислите, че като му кажете, ще се оправи работата. Пък тя става още по-голяма каша.

Две булки се карали, между тях имало река. Едната говорела, другата я слушала спокойно. Първата казала: "Кажи нещо, ще се пукна." Онази била спокойна. Та нетърпеливият във вас казва: "Кажи нещо, ще се пукна." Като кажете така, не се пука той, а се пукате вие. Стомната като се пукне, не я бива вече. И да я мажете, не става вече за нищо. При търпението накарайте онзи да ви каже: "Ще се пукна, кажи нещо." Той нека се пука, но вие ще търпите и гледайте да не се пукнете. Вие сте много щедри, за да не се пукат другите, вие се пукате. Както виждам, все на пукане върви. Не жалете вашите неприятели, нека те се пукат, но вие да не се пукате.

Един човек на новото учение трябва да се отличава с характер. Господ не дава на хората повече страдания и мъчнотии, отколкото могат да изтърпят. Всеки има много малко страдания в сравнение с другите. За пример някой се оплаква, че има много големи страдания. И като го заведете при другите, казва:" Моите са нищо." Вторият заведете при трети и вторият казва: "Моите са нищо." Глъбините на страданието никой не може да издири. Също така и на добрините дълбочината не може да се измери.

Именно това е училище. Когато слизате надолу, да имате сили да се качите нагоре. Като направите погрешка, да имате силата да изправите погрешката си. Аз ви занимавам с практическата страна на живота. Ако се усилите, животът се подобрява. В човека се намира магическа сила, която прави живота по-лесен. А пък човек като се демагнетизира, отслабва, става нервен, както колата, която скърца.

Човек не трябва да осиромашава, трябва да бъде богат. Някой път се обезсърчава и казва: "Не съм използувал условията." Изменява се съвсем лицето му. Казва: "Едно време мислех така и така, но не трябва да се живее така, както светиите са живели." Човек трябва да бъде богат. Но богат може да бъде само онзи, който има вътрешно богатство. Да имаш богатство, което да не изгубваш. Това богатство да остане с тебе заедно винаги. Богат е онзи човек, който замине за онзи свят и вземе богатството със себе си. И Христос казва: "Събирайте богатства, които да носите с вас."

Дето мнозина спят от вас, то е хубаво. Някой път ми е приятно, като видя, че някой спи. Защото, ако аз гощавам десет души, а деветте спят, то ще нахраня само едного, а другите не. Мене ми е приятно по-дълго време да спят. Който е буден, той се ползува. Някой път ще говоря защо заспивате.

Някой път тези, които спят, се събират на едно място. Аз гледам другояче на спането. Спането е благословено от Бога, особено ако спи човек, когато трябва. Щом тук не може да ме разбере, отива горе да ме разбере, то е хубаво. Но ако отиде горе, и там не разбира, тогава няма смисъл да слуша ни горе, ни долу. Да спиш и да си починеш, това разбирам, но да спиш и да не си починеш, това няма смисъл. И онова спане се познава. Онзи, който спи, тогава той прилича на светия. Ако заспи на стола и си клати главата, тогава не е хубаво. Най-първо ще се отучите да си клатите главата при спането. Аз ви позволявам да спите. Онзи, който спи, мога да го събудя много лесно с амоняк. Някоя сестра заспала, обременена, пари й трябват, уморила се. Ако оставя една торба със злато да я носи, тогава тя няма да спи. Това заспиване се дължи на натрупване на млечна киселина в мозъка. От големи грижи и тревоги се натрупва млечна киселина в мозъка. А пък млечната киселина има свойството да съкращава краката на мозъчните клетки. Когато тези крака са скачени, то всичките енергии текат правилно, а иначе токовете не могат да минат и тогава човек заспива. Затова трябва да не се тревожите много. Многото грижи, много безпокойства, много мълвене за това и за онова причинява натрупване на тази отрова - млечна киселина. На стотина души все трябва един да спи. Спането не е голям недъг. Онзи, който спи, е човек, който търпи. Аз бих предпочел един да спи, отколкото да дърдори. Кое е по-хубаво? Спането е най-малката погрешка, която на земята може да има.

Сега на вас ви трябва самовъзпитание. Възрастните, напредналите сестри в учението с какво трябва да се отличават? Младите с какво трябва да се отличават? - Със сръчност, а старите с умение в дадено поле как трябва да се направи нещо. Младият да е готов да служи, да е готов да направи нещо. Старият да знае как да се направи нещо, да даде най- добрия план. Младият и старият едновременно работят в човека. Щом ти дойде една хубава мисъл и разбереш най-хубавия начин на приложение и приложиш, тогава едновременно си и млад, и стар. Тогава работят в тебе едновременно законите на любовта и мъдростта. Вие сега ще се посмеете малко на себе си. Че някой спал тук в събранието или вкъщи, каква разлика има? Тук се спи по-сладко.

Един проповедник казва в едно събрание: "Аз проповядвам на тези, които спят." И които спят, и които не спят, еднакво са отговорни, стига това, което се говори, да се приложи. Да кажем, че десет сестри спят и изпълнят задачата, а тези, които не спят, не я изпълнят. Тогава кои са за похвала? Които спят или които не спят? Разбира се, тези, които спят и изпълняват задачата си, за похвала са, защото и като спят, изпълняват. А пък най- хубавото е и без да спи човек, да изпълни. Писанието казва: "Стани, ти, който спиш." В Притчите се казва- "разумното знание". Човек трябва да има знание за своето естество. Не да се бои от проявите. Ще дойдат хиляди прояви в него. Ако той не разбира своето естество, той ще дойде в големи противоречия. Ще каже: "Аз едно време бях такъв и такъв." А пък човек, който има всички дарби или заложби, работа му трябва само. Ако вие два часа прекарате в размишление в свободното си време, ще имате големи постижения.

Мога да ви дам една система за самовъзпитание. Не да се дресира човек, но да се самовъзпитава. Сегашните недъзи при едно самовъзпитание могат да се отмахнат. За пример разстройството на стомаха или на нервната система, или други подобни състояния могат да се премахнат. Тогава човек добива един весел поглед, Божествена промяна става в него. Като срещне някой човек, веднага влиза в общение с него. Някой път си между хората, но не ги виждаш, няма ги хората там. Като че от восък са направени хората. Човека го няма там. А пък някой път виждаш и като че ли направо влизаш във връзка с душата. Сега много пъти човек го няма. А пък за да събудиш душата си, трябва да се създадат нови условия. Тогаз иде разрешението. Без него идват постоянни разочарования. Днес ще бъдеш разположен, утре неразположен, после пак разположен и т. н., докато кажеш, че не знаеш какъв е смисълът на живота.

Та сега основната мисъл , първо да работите за търпението. И като ви дойде мисъл да говорите, да се попитате дали да говорите или не, да мислите ли по този начин или не, да кажете ли това или не.

За една седмица ще се контролирате. Ще отбелязвате каквито и мисли да ви дойдат в тетрадката. За пример сутрин ви дойде добра мисъл, на обед лоша, вечерта лоша мисъл. Или сутринта лоша мисъл, на обед добра и вечерта средна. За една седмица да видим колко мисли ще ви дойдат в ума. Ще отбелязвате в едно тефтерче по три пъти на ден. Тефтерчето ще го носите за една седмица. Ще имате за една седмица статистика за състоянието, през което ще минете.

Вие едва сте влезли в едно учение. В бъдеще ще има да изучавате природата, тя сега за вас е една книга затворена със седем печата. Отсега нататък трябва да я изучавате. Вие чакате да идете на небето при ангелите и те да свирят с китара. В небето за да слушате един хор, трябва да разбирате от музика, там трябва да вземете участие в пеенето. Там няма да бъдете само слушател. И на земята е така. Някой казва, че времето не е дошло. Времето за всички е дошло. Времето за всички не е дошло да станат съвършени и всесилни, но времето за всички е дошло да бъдат добри и умни. Вие казвате, че имате пари. Всеки от вас трябва да вложи доброто като една вътрешна сила. Това е една работа, която човек постоянно трябва да върши. Доброто е прогресивно. Ще направите това, което може да свършите.

Тогава прочетете още веднъж Притчите. Знанието е потребно. Без знание и без добро човек не може да служи на Бога и да изпълни Неговата воля.

Отче наш

Беседа, държана от Учителя на сестрите

на 2 юни 1932 г., четвъртък, 16 ч.

София, Изгрев

------------

[1] наежи се

Link to comment
Share on other sites

От книгата "Великата майка" - Цикъл беседи пред духовна група от сестри, (четвъртъчни беседи), 1917-1932

Издателство Бяло Братство, 2006

Книгата за теглене на PDF

Съдържание

ЗАДАЧА ЗА САМОВЪЗПИТАНИЕ

Добрата молитва

„Ще се развеселя”

Ще прочета 1-а глава от Притчи Соломонови.

„Духът Божий”

 

 

Само за една седмица ще ви дам една задача, която искам да изпълните. Който я изпълнява, може да се учи, а който не я изпълнява, не може да се учи. Задачата започва от утре: ще вземете едно малко тефтерче от десет листа или може да си направите такова; по три пъти на ден ще отбелязвате какво е времето, какво е вашето небе, състоянието ви какво е – ясно ли е, облачно ли е, дъждовно ли е, снежно ли е, или бурно. Ще отбелязвате като метеоролози. Ще направите една графа и в нея три пъти ще си водите бележки. Ако имате една лоша мисъл, ще си я отбележите, като че на някой ученик преподавате. Ще си поставяте оценка: единица, двойка, тройка, четворка и т.н. Да видим колко добри мисли ще имате. Това ще го правите до идния четвъртък, няма да забравите! Дойде ли ви някоя лоша мисъл, ще я отбележите; като ви дойде добра мисъл, и нея ще отбележите. Нали рибарят, когато хвърли мрежата, хваща риба – която става за работа, туря я в коша, а която не става за работа, връща я обратно. Да видим колко добри мисли ще хванете, да видим какъв ще е капиталът ви.

 

Когато кажем, че някой търговец е богат, ние определяме неговото богатство. Може ли при сегашните условия този, който има хиляда или две хиляди лева, да бъде богат? С две хиляди лева вие едва може да преживеете; и пет хиляди лева, и сто хиляди лева не е богатство. Човек, за да бъде богат, но не обикновен богат, трябва да има един милион. Това важи за България, но един обикновен богат американец трябва да има един милион долара. Един милион долара са петстотин хиляди златни лева; умножете ги по сто и четиридесет лева, колкото струва всеки долар – правят сто и четиридесет милиона лева. Значи един българин е богат с един милион лева, а един американец е богат със сто и четиридесет милиона лева – неговото съзнание е такова. Един американец с десет хиляди долара какво може да направи? Една разходка из Европа. Когато се върне, няма да има и пет пари в джоба си.

 

Като казваме добър човек, трябва да знаем в какво седи неговата добрина – трябва да знаем, че касата на този търговец е пълна. Когато кажем, че някой земеделец е богат, той трябва да има ниви, богатият овчар трябва да има стадо от десет хиляди овце, богатият градинар също трябва да има нещо. Казваме за някого, че е учен човек – в какво седи неговата ученост? Или казваме, че някой е красив – красотата е качество на човешкия ум, на човешката душа и има свой външен израз. Много пъти вие сте се оглеждали – понякога сте красиви, друг път сте грозни. Една статуя, направена от восък, е всякога красива, а човек всякога не е красив. Това, което всякога е красиво, то е красиво, а това, което понякога е красиво, а понякога – не, не е красиво. В какво седи красотата? Ще кажете: „Той има красиви очи” – в какво седи красотата на тези очи? Красивите очи трябва да бъдат меки, изразителни, да не са разсеяни, да не гледа едного, а да вижда другиго. Някоя дама ви дойде нагости и започва да гледа тук и там – не са красиви очите й. Красивият човек нищо не го интересува; той, като влезе в стаята, отведнъж всичко вижда, след което не обръща никакво внимание нито на столовете, нито на другите вещи. Който вижда столовете и другите неща, очите му не са красиви – занимават го дреболии. Щом го занимава това каква е твоята рокля, той няма красиви очи; ако утре твоята рокля овехтее, той ще каже, че не е хубава.

 

Тогава вие ще заприличате на Настрадин Ходжа, който отишъл на едно надбягване с коне, качен на стария си вол. Хората му казали: „С този стар вол не може”, а той рекъл: „Когато беше младо теле, много бягаше!”

 

И вие по същия начин ще кажете: „Едно време, когато тръгнахме в този Път, какви бяхме – през целия ден се молехме, сърцата ни горяха! Но то едно време беше. И любовта ни каква беше! Но сега не е вече така...” Всички говорят все за едно време. Кое време е съществено – едно време или сегашното време? Младият, който остарява, е изгубил Любовта си. Някой от вас казва: „Остарях” – казвам: изгубил си Любовта си. Старият казва: „Ще умрем” – изгубил си Мъдростта си. Питам тогава какво ни ползва, че сме остарели и че сме умрели. Казвате, че ще се мре – каква философия има в това, че ще се мре. Защо хората сега остаряват? Малкото дете, което е изоставило куклите си, не е вече дете, а се занимава с големи работи. Когато младият напусне онези хубави неща на своята младост, той остарява; когато старият напусне хубавите работи на своята старост, той умира.

 

Аз още не ви познавам кои сте. Вие всички пред мен носите псевдоними, всички пишете под чужди имена и никой не е дошъл със собственото си име. Вие пътувате с някаква титла, както някои видни хора пътуват като графове. Името, с което сте знайни в другия свят, а не тук, на Земята, то е важно. Вие сте забравили даже вашето име. Вие приличате на затворник, на когото е турен номер – номер 1, номер 2 и т.н.; питат го: „Кой си ти?”, а той казва: „Аз съм номер 1 или номер 2.” Стражарят го пита: „Кой си ти?” и той казва: “Аз съм номер 125.” И вие носите номера само. Питам: човек, който носи само номера, може ли да се нарече човек? Стражарят, който носи номер 1, е мъж; който носи номер 2, е жена; номер 3 е дете; номер 4 е стар дядо – баща вече на едно поколение; номер 5 е стара баба; номер 6 е правнук; номер 7 е прадядо. Всички физически стражари са дегизирани.

 

Та казвам: вие никога не сте имали ясна представа какво представлявате. Вие седите някой път и сте недоволни, но не сте си задали въпроса вън от тялото си какво представлявате. Човек вън от съзнанието си не може да излезе. Човек е това, което не се мени. Щом дойдеш до онова положение в Живота, когато нищо да не те смущава, това си ти. Докато скръбта те засяга, ти не си човек. Това, което не се мени, това, което не се засяга, то е човекът. Нали искате да бъдете свободни хора? Който и да е от вас, и най-търпеливият, може да бъде изведен от релсите. Някои от вас минават за много кротки, много търпеливи, но представете си, че всички са се надумали и изсипят върху вас куп хули – казвате: „Тези сестри какво направиха с мен днес?” Идва една сестра, говори ти и те нахока. Възможно ли е от един извор в един момент да излиза чиста, а в друг момент да излиза лоша вода, възможно ли е от една уста да излиза и добро, и зло? След като говоря аз, сестрите започват да си гугукат нещо отрицателно – това тяхното съзнание ли е, или не? Това е сдружение, фирма, която лесно фалира. Да не мислите, че искам да ви обвинявам. Казвате за някого, че е такъв и такъв – по този начин като разсъждавате, нещата се познават кои са позлатени и кои не са. Това, което се изтрива, е позлатено, а това, което не се изтрива, не е позлатено. Ако твоето добро се изтрива, то е позлатено; ако не се изтрива, не е позлатено.

 

Животът, който живеете на Земята, е едно училище – тук е място за крайни изпитания. От това, което очаквате, нито една хилядна няма да видите реализирана. В началото сте красиви, всички говорят за вас; след четиридесет-петдесет години всичко това изчезва. Косите ви са били черни и гладки, по-рано сте били стройни, изправени, а после всичко това изчезва и казвате: „Този живот не струва” – защо? Защото имате една представа, която не е вярна. Животът е едно опитно училище. Тук на Земята се изпращат всички хора, за да се проявят. Когато някой Ангел искат да го пратят на работа в друга слънчева система, Господ го изпраща първо на Земята, за да го опита. Един Ангел може да бъде изпратен на Земята в една волска форма, за да оре при някой български земеделец – десет години ще му оре, земеделецът ще го мушка, а Ангелът ще казва: „Много добре прави той!” Когато после се върне, ще разказва, че е учил десет години в един български университет – какво ще кажете за това? Буквално не е така, но аз го давам като пример, който приблизително е верен. Казва се, че ония Ангели, които били Херувими, за да излъжат първите хора, се превърнали на змия – какво унижение е това! И оттам насетне тези Ангели останали в змийска форма, изгубили ръцете си, значи изгубили своята воля. Всички лоши хора се отличават по това, че нямат воля – имат ум, но воля нямат. Те не могат да те хванат и да те удушат, но могат да насъскат другите против теб. Все търсят някой, който да дойде и да ги вземе на гърба си – змията винаги се нуждае от помощници, слуги. Нали сте чели „Фауст” – какво спечели накрая Мефистофел? Нищо. Той искаше да ограничи човека.

 

Някой път се разколебаваш и казваш: „Аз ли съм, или не?” Това е външна сила – тази сила ще я туриш на работа и цял ден ще оре за теб. Например гневен си – ще впрегнеш гнева на работа. Най-работливи са гневливите хора, а тези, които не работят, не са гневливи. Писанието казва: „Гневете се, но не съгрешавайте” – вместо гневът да ви впрегне, вие го впрегнете.

 

Има един анекдот за един стар български чорбаджия, който много рано сутринта, в 1-2 ч. след полунощ, отива и събужда слугите си в абаджийската чаршия, за да започнат работа. После пак се връща вкъщи и продължава да спи – казва: „Младите нека работят!” Най-после слугите му решили да го изцерят. Съществувал слух, че в гробищата имало таласъм; когато една нощ пак излязъл да събужда слугите си, двама от тях се предрешили, единият се качил на гърба на чорбаджията, а другият го развеждал два часа из гробищата. После го пуснали и той се върнал вкъщи; жена му го попитала: „Събуди ли слугите?”, а той отговорил: „Опасна работа е това.” Оттам насетне той никога не ставал нощем да буди слугите си, чакал Слънцето да изгрее и казвал: „Нека си поспят момчетата, няма защо да ходя вечерно време да ги безпокоя. Ти, Господи, и малката работа ще благословиш.” Не казвал, че таласъми са го уплашили.

 

Да направим аналогия: идва във вас една мисъл на малодушие – ти си яхнат, таласъмите те мушкат, значи не си изпълнил великия закон на Божията Любов. Защо така върви светът, защо не върви по правия път на Любовта? Нещастията днес се дължат на безлюбието на цялото човечество. Както първите хора са се отклонили, така и другите после по същия начин са се отклонили.

 

Каквото и да ви се говори, вие може да кажете, че Учителя много добре говори. Ако аз говоря хубаво, то е за мен, но и вие трябва да слушате и добре трябва да прилагате. Първото изискване е човек да се отличава с търпение, за да може, когато говорят лошо за него, да търпи. В Питагоровата школа кандидатът го поставяли при другите ученици, които го плюели, говорели му най-грозните думи – ако може да издържи, приемали го за ученик. Те му говорят подигравателно, а той гледа спокойно и се усмихва леко. Коя сестра от вас би издържала този изпит? Питагор преди повече от две хиляди години е работил така и малцина са влезли в школата – защо? Защото само на този, който търпи, могат да се поверят Божествените богатства.

 

Че малко знае човек, се познава по това, че изгубва младостта си и старостта си. Тогава къде е човекът? Когато стане богат, човек достига до определена точка и там, ако не може да спре, умира. Ако не може да намери своето място в другия свят, тогава къде е човекът? Какво го ползва след смъртта това, че е бил богат, че е имал милиони? Какво го ползва богатството му, ако изгуби зрението си, вкуса си и не може да яде? Очите са важни и полезни, доколкото човек може да си служи с тях. В Живота е важно само онова ядене, което може в дадения случай да се възприеме, и онази мисъл е важна в Живота, която може да даде подтик на човека към хармоничен Живот.

 

Човек се гордее като казва, че е вярващ, че принадлежи към някоя школа. Той може да принадлежи, но важно е Знанието, което притежава, Добродетелта, която притежава – онази Добродетел, с която той има благословение. Кой е благоугоден на Бога? Който върши Волята Му. Трябва да знаем, когато вършим Волята Му. Писанието казва: „Изпитвайте каква е Волята Божия!” Във всеки момент трябва да знаем дали вършим Волята Божия, или не я вършим. Може в един момент да я вършим, а в друг да не я вършим.

 

Човешкото естество е много сложно. Когато някой е сърдит, това не означава, че той е лош, и когато понякога човек е мек и има разположение, това не показва, че той е добър. Ако се молиш, когато имаш разположение, това не показва още, че си добър. Но ти трябва да се молиш, когато не си разположен. Някоя лоша мисъл може да дойде, но това нищо не означава. На добрия човек може да му турят прост халат и той си остава добър, а пък лошия човек и да го позлатят, пак си остава същият.

 

Когато някой паяк направи своята паяжина, вие търпите, нали – защо? Друг път не може да търпите паяка в къщата си. Защо си е направил този паяк паяжина? Той чака да хване някоя муха и да я изяде. Днес хване една муха, утре – втора, трета, четвърта, изяжда ги, а вие търпите този разбойник. Казвате: „Защо Господ направи света такъв?” Аз питам защо търпите този паяк пред вас да изяжда една муха. Аз съм правил често опити с паяци: виждам, че един паяк е хванал някоя муха, казвам му: „Пусни мухата!” Паякът се нахохори. Казвам му: „Ако в мое присъствие ти не пуснеш мухата, няма да оставя паяжината здрава – ще пуснеш мухата сега! “ Паякът скъсва нишките и пуска мухата. Казвам му: „Ти си умен паяк!” Ако не беше пуснал мухата, щях да си послужа с бастуна и да го пратя на хаджилък, но нямаше да го убия... Този паяк може да дойде и във вашия ум. Човек трябва да бъде господар на себе си. На този паяк казах: „Ти си свободен, но в мое присъствие нямаш право да изяждаш муха.” И мухите нямат право да казват, че в мое присъствие е изядена една от тях. Аз не искам да ме викат като свидетел в съдилището за това нещо.

 

На вас ви трябва самообладание. Вие минавате през една фаза на самовъзпитание. Силната воля на човека се познава по това, че той се самовлада. Не е достатъчно само да се въздържаш. Някои минават за търпеливи – какво разбирате под думата търпение? Един млад момък искал да се ожени, намерил една мома, която много внимателно се обхождала с него, сгодил се за нея и казал: „Намерих си една годеница, няма втора като нея!” Веднъж той случайно я спънал, тя пада, излива чашата, която носи, но казва засмяна: „Няма нищо, изля се чашата.” Когато излязла да напълни чашата, годеникът казва: „Вижте какъв характер, какво самообладание!” Онзи, комуто казал това, отговорил: „Блазе ти, Господ ти даде едно толкова красиво същество, ще живеете добре!” Но когато се оженил за нея, не излязло така и той й казал: „Ти беше като ангел – когато те спънах веднъж, ти се прояви като ангел.” Тя отговорила: „А когато слязох долу, удрях от яд по масата!...”

 

В Невидимия свят ни представят едно предметно учение и вие представяте едно предметно учение. Както вие гледате на дърветата и на всички по-низши животни под вас, така и по-горните Същества се отнасят към вас. Вие извършвате една постъпка, а по-горното Същество изучава защо така правите; както аз изучавам една ябълка, по същия начин те ви изучават – има кой да се интересува от вас. Всички тези мисли, които опитвате – лоши или добри, показват, че вие минавате през един или друг свят. Когато имате лоши мисли, вие минавате през областта, дето живеят лоши същества, а когато имате добри мисли, вие минавате през областта, в която живеят добри същества. Друг път имате тъжни мисли, музикални мисли и т.н. От всичките тези области, през които минавате, трябва да извлечете поука.

 

Та казвам сега: трябва да имате един начин за изучаване на Писанието. Пророците Бог ги е поставил на най-големи изпитания, преди да ги прати да проповядват. И едва когато са минали през тази школа, било им е поверено знание и са били пращани да проповядват. Също така и християните минават през много изпити. И вие сте дошли на Земята да научите нещо. Първото нещо е да научите търпението, второто нещо е да научите въздържанието и третото нещо е да можете да се справите с всяка една мъчнотия.

 

Дойде ви една лоша мисъл – някакъв комар ви е ухапал; може да го духнете – като ви ухапе комарът, духнете го да си отиде. Той ще отхвръкне, после ще дойде друг комар. Ти може да го натиснеш и убиеш, но по-добре е да го духнеш и да му кажеш втори път да не идва. Ти ще познаеш, когато идва втори път. Във Варна имаше един много интелигентен комар: когато дойде време да заспивам, той бръмчи; когато се събудя, се отстранява и после през целия ден се крие и не мога да го намеря. Разговарях се с него. Беше много умен, знаеше кога спя и кога съм буден – щом съм буден, изчезваше, значи той знаеше кога аз излизам от тялото си. Как знаеше, това е негова работа.

 

В живота си ние трябва да оформим известни изводи. Човек е поставен на Земята – какво е неговото предназначение на Земята? Да се саморазвива и да се самовъзпитава. Човек ще мине през едно самовъзпитание, през един неприятен режим. Всеки си представя един живот, какъвто на Земята не може да се постигне. Някой път вървите до едно място добре, после става обратното. Единственото правило е: каквито са вашите отношения към духовното, такива ще бъдат отношенията на всички Сили, които действат в Природата, към вас. Но законът на Любовта е разумен. Ако вие имате закона на Любовта, тогава пак ще минете през извести мъчнотии, но лесно ще минете и ще се спогаждате. А ако не живеете в закона на Любовта, тогава ще дойдат най-големите мъчнотии. Когато има Любовта, човек има прозорливост, предвижда нещата, приготвя се и знае как да постъпва. А когато изгуби Любовта си, той изгубва своето равновесие.

 

Трябва да се наблюдавате, а не да се съдите. Ще изуча¬вате себе си. Понякога не можете да се познаете – легнали сте по един начин и идват много низши същества, между които не може да се познаете. Размесвате съзнанието си с другите съзнания и не знаете как да постъпите. Например кажат ти нещо, ти търпиш до известно време, след което кипваш и разваляш всичко. Този човек, който учи търпението, прилича на българина, който играе на хоро, кляка и вика иху-ху. Веднъж един човек казал на този, който играе: „Ще играеш, но няма да викаш иху-ху и тогава ще ти дам крава с теленце.” Онзи почнал да играе, но по едно време казал: „Ритвам ти кравата и телето!” и извикал: „Иху-ху”. По същия начин и ти казваш, че ще търпиш, но дойдеш до едно място и речеш: „Не се търпи вече!” Понякога се опитвате да търпите и наблюдавате колко пъти сте изтърпели. Когато изтърпиш, идва едно ново просветление и се радваш, че си търпял. Друг път стигаш до един предел, избухнеш, идва ти желание да кажеш на другия да не мисли, че си говедо. Ти смяташ, че като му кажеш, ще се оправи работата, пък тя става още по-голяма каша.

 

Две булки се карали, а между тях имало река; едната говорела, а другата я слушала толкова спокойно, че първата извикала: „Кажи нещо, че ще се пукна!” По същия начин и във вас нещо казва: „Кажи нещо, че ще се пукна!” Но когато кажеш нещо, не се пука той, а се пукаш ти. Стомната, като се пукне, не я бива вече, само я замазваш, не става за работа. При търпението трябва да накараш другия да ти каже: „Ще се пукна, кажи нещо!” Той нека се пука, но ти търпи и гледай ти да не се пукнеш. Вие сте много щедри и за да не се пукат другите, вие се пукате – както виждам, все на пукане ви върви. Не жалете вашите неприятели, нека те се пукат, но вие не трябва да се пукате.

 

Човекът на Новото учение трябва да се отличава с един характер. Господ не дава на хората повече страдания и мъчнотии, отколкото могат да изтърпят – всеки има много малко страдания в сравнение с другите. Например някой се оплаква, че има много големи страдания, но когато го заведеш при другите, казва: „Моите са нищо.” Ако заведеш втория при трети, и той казва: „Моите са нищо.” Глъбините на страданието никой не може да издири. Също така и добрините са необозрими – от добро към по-добро.

 

Училище наричам състоянието, когато слизаш надолу, за да имаш сила да се качиш нагоре. Когато направи погрешка, силата на човека седи в нейното изправяне. Аз ви занимавам с типичната страна на Живота: ако придобиете тази Сила, Животът се подобрява. В човека съществува магическа Сила, чрез която Животът става по-лесен. А когато се демагнитизира, човек отслабва, става нервен като кола, която скърца.

 

Човек не трябва да осиромашава, а трябва да бъде богат. Някой път човек се обезсърчава и казва: „Не съм използвал условията – едно време мислех така и така, но не трябва да се живее по този начин.” Трябва да живеем така, както светиите са живели. Човек трябва да бъде богат, но богат може да бъде само този, който има вътрешно богатство. Трябва да имаш богатство, което да не изгубваш, което да остане с теб заедно. Богат е онзи човек, който заминава за онзи свят и взема богатството със себе си. И Христос казва: „Събирайте богатства, които да носите с вас.”

 

Това че мнозина от вас спят, е хубаво. Понякога ми е приятно като видя, че някой спи, защото ако гощавам десет души, а деветте спят, то ще нахраня само едного. Затова ми е приятно другите по-дълго време да спят. Който е буден, той се ползва. Някой път ще ви обясня защо заспивате. Понякога тези, които спят, се събират на едно място. Аз гледам другояче на спането: благословено от Бога е да спи човек, когато трябва. Ако тук не може да ме разбере, той отива горе да ме разбере и това е хубаво, но ако отиде горе и пак не разбира, тогава спането няма смисъл. Да спиш и да си почиваш – това го разбирам, но да спиш и да не си починеш няма смисъл. Благословеното спане се познава: тогава онзи, който спи, прилича на светия. Ако заспи на стола и си клати главата, не е хубаво. Най-първо ще се отучите да си клатите главата при спане. Аз ви позволявам да спите. Онзи, който спи, мога да го събудя много лесно с амоняк. Някоя сестра заспива, защото е обременена – пари й трябват, уморила се е, но ако й дам една торба със злато да я носи, тогава тя не спи. Това заспиване се дължи на натрупване на млечна киселина – от големи грижи и тревоги в мозъка се натрупва млечна киселина, която има свойството да скъсява израстъците на мозъчните клетки. Когато тези израстъци са скачени, всички енергии текат правилно, а инак токовете не могат да протичат и човек заспива. Многото грижи, многото безпокойства, многото мълвене за това и за онова причинява натрупване на тази отровна млечна киселина. На сто души все трябва един да спи, спането не е голям недъг – онзи, който спи, е човек, който търпи. Аз бих предпочел някой да спи, отколкото да дърдори. Кое е по-хубаво? Спането е най-малката погрешка, която може да има на Земята.

 

Сега на вас ви трябва самовъзпитание. Възрастните, напредналите сестри в Учението с какво трябва да се отличават? Младите с какво трябва да се отличават? Със сръчност. А старите трябва да се отличават с познание на методите за работа в дадено поле. Младият трябва да е готов да служи, да е готов да направи нещо; старият трябва да знае как да се направи това нещо и да даде най-добрия план. Младият и старият едновременно работят в човека. Щом ти дойде една хубава мисъл и разбереш най-добрия начин за приложение и я приложиш, тогава ти си едновременно и млад, и стар. Тогава работят в теб едновременно законите на Любовта и Мъдростта.

 

Сега вие ще се посмеете малко на себе си. Че някой спал тук, в събранието, или вкъщи, каква разлика има? Тук се спи по-сладко. Един проповедник казал на едно събрание: „Аз проповядвам на тези, които спят.” И които спят, и които не спят, еднакво са отговорни, стига това, което се говори, да се приложи. Да кажем, че десет сестри спят и изпълнят задачата, а тези, които не спят, не я изпълнят, тогава кои са за похвала – които спят или които не спят? Разбира се, тези, които спят и изпълняват задачата, са за похвала, защото и като спят, изпълняват. А пък най-добре е човек, без да спи, да изпълни. Писанието казва: „Стани ти, който спиш!”

 

В Притчите се говори за разумното Знание. Човек трябва да има Знание за своето естество, а не да се бои от проявите си. Ще дойдат хиляди прояви в него – ако той не разбира своето естество, ще изпадне в големи противоречия и ще каже: „Аз едно време бях такъв и такъв!” А пък човек, който има всички добри заложби, трябва само да работи. Ако вие прекарате в размишление два часа от свободното си време, ще имате големи постижения.

 

Мога да ви дам една система за самовъзпитание. Човек не трябва да се дресира, но да се самовъзпитава. При едно самовъзпитание сегашните недъзи могат да се премахнат. Например разстройството на стомаха, особено на нервната система или други подобни състояния, могат да се премахнат. Тогава човек добива един весел поглед, Божествена промяна става в него – когато срещнеш някой човек, ти имаш общение с него. Някой път си между хората, но не ги виждаш, като че ли от восък са направени, а пък друг път виждаш човека и влизаш във връзка с душата му. Сега в повечето случаи човекът го няма. А за да събудиш душата си, трябва да се създадат нови условия – само тогава ще дойде разрешението. Без това пробуждане ще идват само постоянни разочарования – днес ще бъдеш разположен, утре неразположен, после пак разположен и т.н., докато накрая кажеш, че не знаеш какъв е смисълът на Живота.

 

Та сега основната мисъл е да работите първо върху търпението. И когато ви дойде желание да говорите, да се запитате дали да говорите, или не, дали да мислите по този начин, или не, дали да кажете това, или не.

 

За една седмица си наложете един контрол – ще отбелязвате в тетрадка мислите, които ви идват. Например сутрин ви дойде някоя добра мисъл, на обяд – лоша, вечерта – пак лоша или сутринта ви дойде лоша мисъл, на обед – добра и вечерта – средна. За една седмица ще видите колко мисли ще ви дойдат и ще ги отбелязвате в едно тефтерче по три пъти на ден – така ще имате за една седмица статистика на съмнението.

 

Вие сега едва сте влезли в едно Учение. Тепърва има да изучавате Природата, която сега за вас е книга, затворена със седем печата – отсега нататък трябва да я изучавате. Вие чакате да идете на Небето при Ангелите, които да ви свирят с китари. В Небето, за да слушаш един хор, ти трябва да разбираш музиката и да вземеш участие в пеенето, не можеш да бъдеш само слушател. И на Земята е така – човек трябва да вземе живо участие според степента на своето развитие.

 

Някой казва, че времето не е дошло. Времето за всички е дошло. Не е дошло времето всички да станат съвършени и всесилни, но времето за всички е дошло да бъдат добри и умни. Вие казвате, че имате пари. Всеки от вас трябва да вложи Доброто като една вътрешна Сила – това е една работа, която човек постоянно трябва да върши. Доброто е прогресивно. Ще направите това, което може да свършите.

 

Тогава прочетете още веднъж Притчите. Знанието е потребно – без Знание и без Добро човек не може да служи на Бога и да изпълнява Неговата Воля.

 

„Отче наш”

 

2 юни 1932 г., 16 ч., София, Изгрев

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...