Jump to content

Списание "Нова светлина" 1892 -1896

5 files

 1. „Нова Свѣтлина" Година V - 1896г.

  Трѣбва да се изучава за да се узнае;  да се узнае за да се разумѣе;  да се разумѣе за да се сѫди.  Нарада.


   

  Съдържание  на  списание „НОВА СВЪТЛИНА“ год. V.


   
  Наука и религия
  Спиритическото фотографиране
  Книгата на Духоветѣ, отъ Алланъ Кардекъ продължение отъ год. IV.
  Чудессна случка
  Генералъ Иермоловъ и пророческитѣ документи
  Материализации и екстериоризации
  Революията на спиритизма
  Пневматографията (писане на Духоветѣ)
  Чудесно избавление
  Наполеоновски прѣдания (буквата М)
  До слѣдитѣ на новата истина, отъ Охоровичь
  Опити по спиритизма въ Каварна
  Чудотворцитѣ въ Индустанъ
  Мадамъ Лучия Гранжъ и нейнитѣ пророчества
  Чудессни явления
  Телепатията
  Призраци видени въ огледало
  Хиромантията
  Спиритически прѣгледъ
  Милосърдие, отъ Jules Lemaitre
  Медиумъ Е. Самборъ въ Варшава
  Раздвоение на душата отъ тялото
  Спиритизма наука ли е или религия?
  По материалното подобрение на журналистиката ни
  Два съня прѣдизвѣстителни
  Прѣраждане, стихотв. отъ В. Хюго
  Анимизмъ и спиритизмъ, отъ Аксаковъ
  Hѣколко психически сеанси
  Астрално видение повѣсть отъ de Tailenay
  Прѣдизвѣстителни сънища
  Други прѣдизвестителни сънища
  Единъ телепатически фактъ
  Пpѣслѣдване
  Призракъ
  Въспоминания изъ послѣднята франко-пруска война, расказъ
  Социализмъ и спиритизмъ отъ Леонъ Денисъ
  Кумберланъ и миссъ Бентлей
  Случая съ единъ Химикъ
  Философията на единъ астрономъ
  Протокола на проф. Лоджъ
  Случая съ Алфонса де Лигори, отъ Durand dе Gros
  Магнетизмъ отъ блиско и далечь
  Сънищата и дѣйствителностьта
  Осѫществлението на едно обѣщано явление
  Разни
  Корреспонденция
  Известия

  79 downloads

  Обновен

 2. „Нова Свѣтлина" Година IV - 1895г.

  Трѣбва да се изучава за да се узнае;  да се узнае за да се разумѣе;  да се разумѣе за да се сѫди.  Нарада.


   
   

  Сѫдѫржание  на  списание „Нова Свѣтлина" год. IV.


   
  Нашето общество и спиритизма
  Алелуиа
  Книгата на Духовете, отъ Алланъ Кардекъ продѫлж. отъ год. III, II,
  Ренанъ и Спиритизма за Исусъ
  Околодушника сѫзрѣнъ чрезъ микроскопа
  Два интересни случая
  Програма и покана за петдесетгодишнината
  Разни
  Библиографиа
  Кореспонденция
  Въ защита на спиритизма, отъ Броферио
  Парламента на религиите въ Чикаго
  Какъ станахъ спиритистъ, отъ Карлъ дiу Прелъ
  Ваянъ и спиритическата доктрина
  Речта на Ваяна предъ сѫда
  Человекъ—телеграфъ
  Едно видение на Маршалъ Серрано
  Забелѣжителенъ сѫнь
  Рѣдко явление
  Що значи спиритуалистъ
  Свѫрхестественното
  Опити отъ внушение и сомнамбулическо ясновидство
  Молитвата
  Спиритизма и пресата
  Душата въ пространството
  Пикманъ въ Бѫлгариа
  Фотографиране на небесата
  Авто—ипнотизмъ
  Какво са призраците и защо се явяватъ тѣ, отъ Уоллесъ
  Пѫрвиа Бѫлгарски журналистически конгресъ
  Хипнотизиране въ животните
  Дѣте духовидецъ
  До редакциата на „Нова Свѣтлина"
  Викторъ Xiyгo и спиритуализма
  Предчувствиа
  Сомнамбулки—пророчици
  Смѫртта на Карно е била предсказана
  Една психическа проблема
  Единъ сѫветъ за воденето сеансите
  Хипнотизма у насъ
  Великите душевно—болни
  Бѣлата Дама на Хохенцолерите
  Спиритизма и науката
  Какъ се огася една свѣщъ
  Хипнотизма и фоноrpaфa
  Шекспиръ Спиритъ
  Призракъ
  Hѣкои тайни индийски учениа
  „Христианизмъ"
  Спиритически явленна при Орландовци
  Едно видение спаси живота на машинстъ
  Призраци и двойници
  Единъ интересенъ опитъ
  Важно извѣстие
  Мѫртвогорението
  Трѫгването оть земята
  Дѣйствието на молитвата
  Едно попско появление
  Престѫпните внушениа
  Графологиата
  Мнѣнието на Толстоя за Бога
  Медиумството на г-ца Крепсъ
  Психически опити
  Бѫдѫщето на спиритуализма и черковата
  „Питагоръ и нѣкои други"
  Флуидическите пластове на земята обитавани оть Духовете
  Фантоми
  Една историческа страница

  56 downloads

  Обновен

 3. „Нова Свѣтлина" Година III - 1894г.

  Трѣбва да се изучава за да се узнае;  да се узнае за да се разумѣе;  да се разумѣе за да се сѫди.  Нарада.


   

  Сѫдѫржание  на  списание „Нова Cвѣтлина" год. III


   
  Опитите съ Евзапиа Паладино
  Молитвата (огь Леонъ Денисъ)
  Забелѣжките на Уил. Крукса по сеансите на Д. Ц. Iума (продѫлж. отъ год. II.)
  Самовнушение
  Нѣщо но новото ни правописание
  Медиумничество на вѫплощение
  Зрителници
  Танца на умрѣлата
  Усещанията на сомнамбули въ сѫприкосновение съ болни
  Характеристика на Евзапиа Паладино
  Отмѫщението на магiосниците
  Историата на Михаилъ Меркати
  Лiубопитни факти въ Россиа
  Една Магнетическа сеанса
  Пикманъ, четеца на мисли
  Има ли прераждане?
  Спиритуализма (отъ А. Р. Уоллесъ)
  Видението на Карла XI
  Факти
  Религиата на Дакотасите
  Единъ магически кладенецъ
  Какво е духовниа свѣтъ?
  Сомнамбулическо медиумничество
  Мандебъ
  Телепатическо явновидство
  Отговоръ на в. „Пловдивъ"
  Теориа и практика на спиритизма
  Доказателство за сѫщността на единъ духъ
  Книгата на духовете (огъ Алланъ Кардекъ)
  Чудесно предизвѣстяване
  Сомнамбулизмъ и лѣчителенъ магнетизмъ
  Спиритическо фотографиране
  Спиритически плочи
  Гдѣ е духовниа свѣтъ?
  Пo поводъ основаването „Софийско Теософическо Общество"
  Дали человекъ следъ смѫртта си пакъ ще живѣe (отъ Л. Р. Уоллесъ)
  Западъ и Изтокъ
  Откриване сателитите на Марсъ отъ единъ медиумъ
  Писмо до редакциата
  Забелѣжка отъ редакцията
  Къмъ Г. Г. Абонатите ни
  Сѫня и сѫнищата
  Какъ става обезплѫтяването
  Спиритически факти
  Разкази на единъ хипнотизаторъ
  Двѣ думи относително новото правописание
  Предчувствие
  Ужасна срѣща
  Пакъ спритизмъ.
  Призраците
  Окрѫжно
  Разводъ предизвиканъ отъ единъ духъ
  Забелѣжителни изявления на спиритическата сила
  Узнаване смѫртъ на сѫнѣ
  Какво могатъ въ Индиа
  Духовно телеграфиране
  Разни
  Библииграфиа
  Кореспонденциа
  Извѣстиа

  51 downloads

  Обновен

 4. „Нова Свѣтлина" год. II. 1893г

  СЪДЪРЖАНИЕ  на  списание „Нова Свѣтлина" год. II.


   
  За здравието.
  Непосрѣдственъ и посрѣдственъ магнетизмъ.
  Любовьта.
  Божиата справедливость (отъ Дешо).
  Дуализмътъ въ природата.
  Магнетизмътъ въ древностьта (извлечение отъ traife expert-menial).
  Прѣдавание на мисъльта.
  Источнлка на болѣститѣ.
  Тѣлесни расположениа.
  Съзерцателностьта (отъ А. Девау).
  Предсказваниата на Газотъ.
  Длъжностъта.
  Чудесата на Хипнотизма.
  Д-ръ Бакманъ.
  Отговоръ на в. „Лѫча".
  Лѣчителни срѣдства
  Динамизмътъ.
  Горнитѣ Духове.
  Електризирани лица.
  Дуализмътъ въ природата.
  Магнетически начини.
  Обитаема отъ Духове кѫща въ Венезуела.
  Спиритизма въ Санъ Салвадоръ.
  Смъртьта.
  Магнитътъ физически.
  Человѣческото дѣйствие върху нещастнитѣ духове.
  Уиллиамъ Круксъ.
  Отговоръ на единъ зададенъ въпросъ.
  Интересенъ случай отъ задгробна телепатиа.
  Прѣстѫпление открито чрѣзъ единъ сънь.
  Явявание на единъ баща на своя синъ.
  Изъ Ребусъ.
  Фотографирание на мислитѣ.
  Кратки бѣлѣжки.
  Человѣческий магнетизмъ.
  Обичьта къмъ Бога и къмъ хората.
  Силата на словото (отъ в. „Клио" прѣв. Сукнаровъ).
  Приатность, търпение, добрина.
  Практически съвѣти отъ Н. Durville.
  Справедливость, солидарность, отговорность.
  Егоизма и гордостьта (отъ Аллана Кирдека).
  Отмъщението слѣдъ смъртьта (изъ в. „Stamboul").
  Внушение и прѣстѫпление.
  Рецензиа („Спиритизма въ най-простото си изрѣчение" прѣводъ).
  Магнита, електричеството и психическата сила.
  Гордостьта. Богатство и бѣдностъ.
  Силата на хипнотическото внушение.
  Магнетически лѣчениа.
  Bѣpa, надѣжда, утешение.
  Защо е животътъ (отъ Leon Denis).
  Начинъ за изслѣдвание духоветѣ (спорѣдъ Стетънъ Моссъ).
  Спиритнчески появлениа и изявления (изъ „litem Spirife").
  Истинското наказание.
  Кратъкъ отговоръ на хулителитѣ на Спиритизма (от a Aл. Кардека).
  Забѣлѣжкитѣ на Уиллиама Крукса за сеанситѣ на Д. Юма.
  Една духовита историйка.
  Дѣте зрителенъ медиумъ (изъ „Messager").
  Прѣсмѣтача Иноди въ Лиежъ (изъ „Messager").
  Г. Кумберландъ при Рускиа царь (изъ „Messager").
  Приатноститѣ на едно огромно богатство.
  Жителите на планетите (отъ К. Фламариона).
  Левитациа (изъ „Revue Spirife").
  Отговоръ на Д-ръ К. Е. Кръстева.
  Политика и Спиритизмъ (изъ. „Revue Spirife"),
  Православенъ проповѣдникъ.
  Известиа.
  Корреспонденциа.
  Една Спиритическа сеанса въ Римъ (изъ „Messager").
  Разни (изъ „Messager").

  61 downloads

  Обновен

 5. „Нова Свѣтлина" Година I - 1892г.

  Съдържание  на  списанието „Нова Свѣтлина", година I


   
  Измѣнението...1
  Спиритизмътъ (Изъ „Психическиа-иллюстрованъ вѣстникъ")...7
  Призвание Духа на една майка отъ сина й...16
  Магнетизмътъ...18, 111
  Що мисли главата на гилотинираниа...21
  Вѣрата...25
  Въпроси и отговори, (отъ „Жиронделъ")...26
  Магнетическо излѣкувание (отъ Ханри Сосъ)... 28
  Mнѣниа на велики мѫжье върху психическитѣ явлениа...31
  Разни (сънища)...32, 127, 160
  Подобието...33
  Магнетический погледъ (отъ А. Дебе)...37
  Зли очи (прѣводъ отъ в. „Peбycъ")...43
  Истината върху магнетическото вдъхновение ...44
  Человѣческий съставъ...49, 104
  Уроци но спиритизма за дѣца (отъ Bonnefont)...49, 81, 113
  Спиритическа епоха — религиитѣ...61, 86
  Прѣдизвиканъ отговоръ на Д-ръ К. К. Кръстева ...64
  Прѣраждание... 65. 97, 129, 161
  Общо обозрѣние (Разните групии, какво казватъ и доказватъ конгрессиститѣ, личби или чудесни феномени, загадочни откритиа)...73
  Едно пророчество...107
  Добро сърдце срѣщу зла честь...119
  Трансценденталната (тайнственната) физиологиа, като наука на бѫдѫщето. (Отъ Д-ръ Полъ Жибие)...133, 198 и 296
  За психизма...141, 167, 289
  Практически магнетизмъ...146
  За тѣлата...149
  Человѣкъ — морално сѫщество...155
  Хипнотическо излѣкувание...157
  Моралната криза (Отъ Леонъ Денизъ)...173
  Александръ Белмаръ...180
  Мистический елементъ въ живота на Диккенса ...182
  Новъ способъ за лѣкувание съ хипнотизмъ...187
  Отговоръ на в. „Зорница"...189
  Характерътъ на спиритпческото откровение. (Отъ Алланъ Кардекъ)...193, 274, 327
  Отхраната...205
  За отговорностьта по спиритизма...270
  Магнетизъма чрѣзъ силата на волята....211
  Пo самнамбулизъмътъ (Мѣсечковци)...223
  Прѣдчувствувание опастностъ при пѫтуванието на лордъ Байронъ въ Гръциа...226
  Забѣлѣжително съвпадение....226
  Доказателство на самоличностъ...227
  Писмо до редакциата за хипнотическитѣ сеанси на Д-ръ Чински въ Софиа (Отъ Н Д. Ковачевъ)..228
  Животътъ въ пространство...230
  Свободната воля и провидѣнието...233
  Фактове за разяснение...236, 350
  Магнетически опити... 238 262, 322
  Кратко изложение закона на спиритическитѣ явлениа. (Отъ Алланъ Кардекъ)...250, 313
  За сношението съ духоветѣ на умрѣлитѣ, т. е. за медиумитѣ....257
  За „въртещитѣ се" или „говорещитѣ" маси... 259
  Скитничеството....267
  Въпросъ...268
  Адътъ и Демонитѣ...272
  Егоизмътъ...346
  Въ областьта на чудесното (отъ Емилъ Готье) ...353
  Долнитѣ Духове… 358
  Шейкспиръ-Спиритистъ. (отъ Одуаръ)...363
  За планетите. (Отъ схщата)...366
  Вкратцѣ; отговоръ на Д-ръ Головина...377
  Моралний животъ...370
  Хипнотизатора Фелдманъ...384

  97 downloads

  Обновен

×