Jump to content

„Нова Свѣтлина" Година V - 1896г.

1 Screenshot

Съдържание

Трѣбва да се изучава за да се узнае;

да се узнае за да се разумѣе;

да се разумѣе за да се сѫди.

Нарада.

 

Съдържание

на

списание „НОВА СВЪТЛИНА“ год. V.

 

Наука и религия

Спиритическото фотографиране

Книгата на Духоветѣ, отъ Алланъ Кардекъ продължение отъ год. IV.

Чудессна случка

Генералъ Иермоловъ и пророческитѣ документи

Материализации и екстериоризации

Революията на спиритизма

Пневматографията (писане на Духоветѣ)

Чудесно избавление

Наполеоновски прѣдания (буквата М)

До слѣдитѣ на новата истина, отъ Охоровичь

Опити по спиритизма въ Каварна

Чудотворцитѣ въ Индустанъ

Мадамъ Лучия Гранжъ и нейнитѣ пророчества

Чудессни явления

Телепатията

Призраци видени въ огледало

Хиромантията

Спиритически прѣгледъ

Милосърдие, отъ Jules Lemaitre

Медиумъ Е. Самборъ въ Варшава

Раздвоение на душата отъ тялото

Спиритизма наука ли е или религия?

По материалното подобрение на журналистиката ни

Два съня прѣдизвѣстителни

Прѣраждане, стихотв. отъ В. Хюго

Анимизмъ и спиритизмъ, отъ Аксаковъ

Hѣколко психически сеанси

Астрално видение повѣсть отъ de Tailenay

Прѣдизвѣстителни сънища

Други прѣдизвестителни сънища

Единъ телепатически фактъ

Пpѣслѣдване

Призракъ

Въспоминания изъ послѣднята франко-пруска война, расказъ

Социализмъ и спиритизмъ отъ Леонъ Денисъ

Кумберланъ и миссъ Бентлей

Случая съ единъ Химикъ

Философията на единъ астрономъ

Протокола на проф. Лоджъ

Случая съ Алфонса де Лигори, отъ Durand dе Gros

Магнетизмъ отъ блиско и далечь

Сънищата и дѣйствителностьта

Осѫществлението на едно обѣщано явление

Разни

Корреспонденция

Известия
×