Jump to content

„Нова Свѣтлина" год. II. 1893г

1 Screenshot

Съдържание

СЪДЪРЖАНИЕ

на

списание „Нова Свѣтлина" год. II.

 

За здравието.

Непосрѣдственъ и посрѣдственъ магнетизмъ.

Любовьта.

Божиата справедливость (отъ Дешо).

Дуализмътъ въ природата.

Магнетизмътъ въ древностьта (извлечение отъ traife expert-menial).

Прѣдавание на мисъльта.

Источнлка на болѣститѣ.

Тѣлесни расположениа.

Съзерцателностьта (отъ А. Девау).

Предсказваниата на Газотъ.

Длъжностъта.

Чудесата на Хипнотизма.

Д-ръ Бакманъ.

Отговоръ на в. „Лѫча".

Лѣчителни срѣдства

Динамизмътъ.

Горнитѣ Духове.

Електризирани лица.

Дуализмътъ въ природата.

Магнетически начини.

Обитаема отъ Духове кѫща въ Венезуела.

Спиритизма въ Санъ Салвадоръ.

Смъртьта.

Магнитътъ физически.

Человѣческото дѣйствие върху нещастнитѣ духове.

Уиллиамъ Круксъ.

Отговоръ на единъ зададенъ въпросъ.

Интересенъ случай отъ задгробна телепатиа.

Прѣстѫпление открито чрѣзъ единъ сънь.

Явявание на единъ баща на своя синъ.

Изъ Ребусъ.

Фотографирание на мислитѣ.

Кратки бѣлѣжки.

Человѣческий магнетизмъ.

Обичьта къмъ Бога и къмъ хората.

Силата на словото (отъ в. „Клио" прѣв. Сукнаровъ).

Приатность, търпение, добрина.

Практически съвѣти отъ Н. Durville.

Справедливость, солидарность, отговорность.

Егоизма и гордостьта (отъ Аллана Кирдека).

Отмъщението слѣдъ смъртьта (изъ в. „Stamboul").

Внушение и прѣстѫпление.

Рецензиа („Спиритизма въ най-простото си изрѣчение" прѣводъ).

Магнита, електричеството и психическата сила.

Гордостьта. Богатство и бѣдностъ.

Силата на хипнотическото внушение.

Магнетически лѣчениа.

Bѣpa, надѣжда, утешение.

Защо е животътъ (отъ Leon Denis).

Начинъ за изслѣдвание духоветѣ (спорѣдъ Стетънъ Моссъ).

Спиритнчески появлениа и изявления (изъ „litem Spirife").

Истинското наказание.

Кратъкъ отговоръ на хулителитѣ на Спиритизма (от a Aл. Кардека).

Забѣлѣжкитѣ на Уиллиама Крукса за сеанситѣ на Д. Юма.

Една духовита историйка.

Дѣте зрителенъ медиумъ (изъ „Messager").

Прѣсмѣтача Иноди въ Лиежъ (изъ „Messager").

Г. Кумберландъ при Рускиа царь (изъ „Messager").

Приатноститѣ на едно огромно богатство.

Жителите на планетите (отъ К. Фламариона).

Левитациа (изъ „Revue Spirife").

Отговоръ на Д-ръ К. Е. Кръстева.

Политика и Спиритизмъ (изъ. „Revue Spirife"),

Православенъ проповѣдникъ.

Известиа.

Корреспонденциа.

Една Спиритическа сеанса въ Римъ (изъ „Messager").

Разни (изъ „Messager").
×