Jump to content

Младежки окултен клас


Recommended Posts

Младежки окултен клас

145. Сега запишете си следните три правила:

Вложи Истината в душата си и свободата, която търсиш, ще придобиеш.

Вложи Мъдростта в ума си! Светлината ще дойде и знанието ще ти даде своята помощ.

Вложи чистотата в сърцето си! Любовта ще дойде и истинският живот ще започне.

Напишете тези правила на отделен лист и го поставете на масата си, или го закачете на стената, да можете да ги четете, когато пожелаете.

146. Като направите някаква погрешка, не се оправдавайте с условията, с майка си и с баща си, но винаги бъдете готови да изправите погрешката си.

147. М тъй, за всяко добро дело, което трябва да направите, кажете: „Аз мога да направя това добро дело.“ Турете това правило като задача в живота си и правете опити.

148. Помнете правилото: Вярвайте Божественото Съзнание, което работи в човека, и никога не се колебайте в Него. Докато вярвате в Божественото в себе си, вие сте в деня на живота.

149. Като ученици, вие не спазвате най-елементарното правило, а именно: каквото чуете в класа, да не го изнасяте навън, докато не го обработите, докато не стане ваше.

150. И тъй, пазете следното правило: Не се съмнявайте в Бога! Не се съмнявайте в Учителя си! Който се съмнява в Учителя си, той не е ученик. Най-страшното нещо за ученика е да се усъмни в Учителя си. Щом се усъмни в Бога, Учителя си, всичко с него е свършено.

151. Човек може да обича само Едного, само Бога. Дойдете ли до хората, вие трябва да обичате всички.

152. За да не изпадате в престъпления, турете в живота си правилото: Всяко действие трябва да се извършва на определено време.

153. Сега, като разсъждавате върху различни въпроси, като търсите начин за правилно разрешаване на задачите си, имайте предвид следното правило: Всяка задача, правилно разрешена, предизвиква в ума ви появяване на малка светлинка, която пък внася у вас радост.

154. Запишете си следните три правила за приложение:

1) Когато сърцето ви изстива, че не може да обхване и вмести свободата на другите, продължете тогава радиуса на сърцето си, да обхване и недостатъците на хората, и продължавайте свещения път на сърцето: Към Бога на Любовта, при най-големите несгоди!

2) Когато умът ви се помрачава, че не можете да разберете и приемете известни истини, удължете тогава радиуса на ума си. Мислете, че всичко така трябва да бъде, за да се изяви Бог на Вечността в цялото разнообразие. Него намирайте във всичко. И продължавайте великия път на ума: Към Истината и през най-голямото противоречие!

3) Когато волята ви се изроди в своеволие, че спира своята деятелност в добро, удвойте тогава радиуса на волята си. Приемете волята като дар от Бога и я посветете Нему! Тъй продължавайте мощния път на волята: За проява на Божията благост и през най-голямото зло!

155. Аз говоря за онова доверие, когато някой приятел си отвори душата към вас и счита, че във всички случаи ти ще постъпиш с него тъй, както би постъпил със себе си. Значи, не само че не трябва да злоупотребявате, но неговото доверие спрямо вас трябва да считате като нещо свещено. Туй е едно правило за всинца ви, което трябва да си запишете.

156. Имайте предвид следното правило: Никога външната среда не може да бъде по-силна от нас.

157. Във всяка лекция има само три основни мисли, само толкова ще търсите, не повече. Туй ще ви служи като правило.

158. Ще ви дам следното правило: Не се бори със себе си!

159. Изобщо, ще знаете, че когато пътувате по високи места, ще трябва да се пазите да мислите за слабостите на някой човек, а ще мислите само за възвишени и благородни неща. Не трябва да ви занимават никакви посторонни идеи, но само живи идеи. Идеи за възвишеното, красивото и великото в света трябва да движат вашия ум. Тогава и движението на вашия мозък ще бъде правилно. Не спазвате ли това нещо, много пъти при пътуване ще бъдете изложени на падания, които водят тежки последствия. Много пътници са платили с живота си при всяко отклонение от правата и чиста мисъл.

160. При изкачване на високи планински места, мисълта на човека трябва всякога да бъде съсредоточена, без раздвоение.

161. Вървиш ли по улиците, или качваш ли се по високи места, ще разрешаваш идеални въпроси, за да бъдат движенията на вашия мозък правилни.

162. За да се прояви положителното у Бога, по-напред трябва да дойде положителното у човека.

163. Забележите ли, че сте пропуснали една работа, колкото малка да е тя, върнете се да я поправите! Нека това бъде за вас едно важно правило в живота ви.

164. Когато някой човек каже на своя приятел, че го обича, то е все едно, че отрича тази любов, или че мрази приятеля си.

165. Имайте предвид следното правило: Всички мисли и чувства, които са недостъпни за вашия ум и сърце, оставяйте навън, не ги приемайте в себе си, докато не ги проверите. Всяка мисъл и всяко чувство, които не са проверени от ума и сърцето на човека, внасят смущение в него. Затова пазете вътрешното спокойствие на вашия ум и на вашето сърце.

166. Когато човек се моли, трябва да бъде прав, бодър. Никога не се молете седнали.

167. Човек трябва да цени както своето време, така и времето на другите хора.

168. Който уважава хората, уважава и себе си. И който уважава себе си, уважава и хората. Това правило трябва да поставите като основа в живота си. Стреми ли се човек към това правило, той се намира в правия път на общото развитие на живота.

169. Сега ще ви дам едно правило, като за деца, но и възрастните могат да си служат с него. Като дойдете до някое противоречие, до една невъзможност в живота си, кажете: „За Бога всичко е възможно. Аз живея в Бога и с Неговата Мъдрост всичко мога да постигна.“

170. Каквото научите, вие трябва да го приложите.

171. Искате ли да работите върху себе си, да изправяте погрешните си, започнете от най-малките и постепенно вървете към по-големите.

172. За да успее в нещо, човек трябва напълно да вярва.

173. За да бъде здрав, човек трябва да пази следните правила: Краката и ръцете му да бъдат всякога топли; главата - хладна, едва топла, но по никой начин гореща.

174. Всичко изучавайте, но доброто дръжте.

175. Пазете следното правило: Ставайте от сън с радост, че носите Божественото в себе си и с негово съдействие можете да развивате дарбите и способностите си. Вярвайте във всяка Божествена мисъл, колкото и да е малка, като зародиш, от който може да израсте голямо, велико дърво.

176. Направи ли някакво добро, разумно дело, човек трябва да мълчи. Доброто има отношение към космоса.

177. Искате ли да имате добри отношения с хората, нито ги хвалете, нито ги укорявайте.

178. Когато работи върху своите дарби и способности, човек трябва да спазва едно правило: Да не внася своята личност, своята амбиция.

179. Първото правило: Никога да не отнемаш на ближния си или на своя приятел времето, което не можеш да му дадеш.

180. Второто правило: Никога не се отказвай да направиш това, което можеш.

181. Ще кажете, че падането на космите е маловажна работа. Не е така, космите са антени, чрез които човек се свързва с духовния свят. Ето защо, не ги хвърляйте дето попадне. Събирайте ги в плик и когато отидете на планината, накладете огън и там ги изгорете. Това означава почитание към себе си. Ако човек себе си не почита, никога не може да почита ближния си. Също така събирайте и ноктите си и ги изгаряйте на планината, заедно с космите.

182. Като говорим за храненето, имаме предвид следното правило: Яж, когато си гладен. Не си ли гладен, не яж.

183. Искате ли да напредвате, работете за развиване на благоговение, на почит към учителите си, към другарите си и към себе си. Без това чувство никой не може да бъде ученик.

184. Ще знаете следното правило: Злото се явява като резултат на леността. Или, леността е майка на злото. Доброто е резултат на прилежанието. Или, прилежанието е майка на доброто. Това е вътрешно, психологическо разграничение между злото и доброто.

185. Не е позволено да се пренася едно дърво от едно място на друго. Колкото повече се пренася, толкова повече губи силата си.

186. Не докарвай обидата до крайния предел. Това е правило, чрез което си служат и лекари, и свещеници, и учители, и съдии.

187. Като ученици, вие трябва да имате чисти мисли и чувства. Първото нещо, което се иска от ученика, е чистотата.

188. Пазете следното правило в живота си: Ако сте богати, никога не искайте сиромашията на сиромаха. Ако сте сиромах, никога не искайте богатството на богатия. Защо? Защото са дадени вече.

189. За да не попаднете под последствията на противоречията, спазвайте следното правило: Не се занимавайте с разрешаването на големите противоречия. Те са големи тежести, които не са по силите ви. Да носиш едно голямо противоречие на гърба си, това значи да се осакатиш.

190. Като ученици, спазвайте следните правила: Никога не желайте да бъдете абсолютно щастливи. Никога не желайте големи радости. Защо? Защото големите радости носят след себе си големи скърби.

191. Правило е човек да яде, когато е гладен. Той трябва да пристъпва към храната само тогава, когато се е събудило в него специфично чувство за ядене.

192. Сега ще ви дам следното правило в живота: Както искаш да постъпваш хората с тебе, така постъпвай и ти с тях. Като прилагате това правило, вие ще избегнете много противоречия.

193. Като ученици на Великата школа на живота, пазете следното правило: Още със ставането си от сън, турете в ума си мисълта да не разваляте доброто, което денят носи в себе си. Не свързвайте днешния ден с вчерашния. Не мислете, че времената са лоши. Лошото е вън от вас.

194. Сега ще ви дам едно правило за успяване в живота. Ако искате да успявате в работите си, вие трябва да имате абсолютна любов към Бога и абсолютно уважение към себе си и към своя ближен. Да имате любов към Бога, уважение към себе си и към ближния си, това значи да имате знание, не само теоретическо, но опитано и проверено.

195. И тъй, за да живеете добре, пазете следното правило: Никога не разваляйте отношенията си с Първата Причина, т.е. със Слънцето на вашата душа. Ако отношенията ви към Слънцето са правилни, ще бъдат правилни и към всички живи същества на земята.

196. Пазете следното правило: Каквото правите, правете го съзнателно и с любов.

197. Не забравяйте следното правило: Щом се изпотите, веднага трябва да се преоблечете. Никога не оставяйте потната риза да изсъхне на гърба ви.

198. Ето защо, турете за основа на живота си правилото: Щом направите една погрешка, колкото малка и да е тя, спрете се, не отивайте напред. Изправете погрешката си и тогава продължете работата си.

199. Ще ви дам едно правило, което да прилагате в живота си. То е следното: Това, което не желаеш за себе си, не трябва да желаеш и за другите. Това, което желаеш за себе си, желай го и за другите.

200. И тъй, за да се осмисли животът ви, пазете следните правила: Имайте характера на твърдата материя, без да се втвърдявате; имайте характера на водата, без да се изпарявате; имайте характера на въздуха, без да се люлеете на различни страни; имайте характера на светлината, без да се страхувате, че някой може да ви помрачи.

201. Дръжте съзнанието си всякога будно и от нищо не се страхувайте. Бъдете свободни в мисълта, в чувствата и в постъпките си, но не своенравни.

202. Значи, за да се ползвате от горчивите и сладки неща, трябва да ги приемате в разредено състояние. Това правило се отнася и до горчивите и сладки мисли и чувства.

203. Ако искате да разберете своя умствен, чувствен и волев живот, правете връзки между отделните мисли, чувства и постъпки. Връзките представят съединителни нишки в живота.

204. Като ученици, вие трябва да дадете възможност на справедливостта да се прояви във вас. За да бъдете справедливи, спазвайте следните правила: Никога не обвинявайте хората за това, което вие сами сте си причинили. Никога не изисквайте от хората това, което сами не можете да направите.

205. Пазете следното правило в живота си: Когато счупите едно шише, не оставяйте счупените части на пътя. Съберете ги в една торба и ги заровете в земята. Иначе, ще стъпи някой върху тях и ще се нарани. И вие може да стъпите върху тях и да се нараните. Зарови ги в земята и кажи: „Ще бъда внимателен, друг път да не чупя шишета.“

206. Правило е: Който се обезсърчава и не може да се насърчи, втори път той не може да се обезсърчи. Обаче, оня, който се обезсърчава и насърчава, и втори път може да се обезсърчи.

207. Пази правилото: Не спъвай правилните и разумни процеси, които стават в природата! Не спъвай процесите на твоята душа!

208. Сега ще ви дам едно практическо правило, как да развивате погледа си. То е следното: Да имате ясна представа за идеите, които проникват във вашия ум. За да имаш силен поглед, трябва да владееш не само едно нещо, но много неща; не само в даден случай, но всякога; не само на близко разстояние, но и надалеч, да обхващаш голямо пространство.

209. Сънуваш хубав, красив сън. Казваш си: „Като стана сутринта, ще си го запиша.“ Докато го сънуваш, мислиш, че можеш да го възстановиш с най-големи подробности. Щом се събудиш, виждаш, че си се лъгал. Искаш да си го спомниш - не можеш. Напрягаш мисълта си, съсредоточаваш се - нищо не помниш. Ето защо, дали си сънувал нещо, дали те е посетила една идея - веднага си записвай. Стани от леглото, прекъсни съня си, но го запиши. Никога не отлагай!

210. Правило е: Всяко желание може да се реализира най-късно в продължение на 22 години.

211. Ето какво правило ще ви дам: Преди да обещаеш нещо, питай Господа съгласен ли е да дадеш обещанието. После питай себе си, съгласен ли си и ти. Най-после, питай и своя ближен. Ако Бог, ти и твоят ближен се съгласят да дадеш известно обещание, дай го. Само така ще имаш сила да изпълниш обещанието си. Следователно, никога не обещавай преди да си взел съгласието от Бога, от себе си и от своя ближен. Иначе работата ти ще се развали. Внимателен ще бъдеш!

212. След плодове никога не пий нито студена, нито топла вода. Преди ядене може да пиеш вода, но веднага след ядене не се позволява. Ако не спазваш това правило, ще страдаш.

213. За да намериш една красива форма, никога не пожелавай нещо ненужно.

214. Ако искаш плодовете на живота, стой на последно място.

215. Пазете следното правило: Всяко музикално упражнение да съвпада с ударението на думите.

216. Не хабете енергията и средствата си в бурно време. Работи вкъщи, докато бурята отвън престане. Ако си развълнуван, стой далеч от морето, докато утихне. Ако си скръбен, стой далеч от скръбта, докато тя премине. Излизай всред природата, когато тя е весела и засмяна. Когато е гневна, не ходи при нея.

Това са правила, на които самата природа ни учи.

217. Доброто трябва да излезе срещу лошото. На лоши мисли и желания не отговаряйте с лоши. Поставяйте контрастни положения. Срещу злото поставяйте доброто. Понеже живеете в света на контрастите, неизбежно ще срещате противоречия. Срещу всяко противоречие туряйте доброто. Там е вашата сила.

218. Не дишай повече, отколкото трябва. Не туряй на гърба си повече товар, отколкото можеш да носиш. Не ходи на по-дълъг път, отколкото можеш да издържаш. Това са правила, които трябва да спазвате.

219. Напишете и следното правило: Ставай рано, преди да изгрее Слънцето. Когато Слънцето изгрява, да не спиш. Когато Слънцето изгрява, да не плачеш. Когато Слънцето изгрява, да не те завари сиромах. Когато Слънцето изгрява, да не види, че си невежа. Когато Слънцето изгрява, да нямаш нито една отрицателна мисъл или отрицателно чувство в себе си. Когато Слънцето изгрява, бъди положителен! Ще кажеш, че човек може да се разболее в това време. - Не, изгряващото Слънце носи живот и блага за човека.

Запишете правилото: Когато Слънцето изгрява, не спете!

220. Ще ви дам едно правило: Тайната на живота е в това, да имате всякога разположение.

221. Дръжте в ума си следните правила: Живот без любов е живот на великите несрети. Живот без знание е живот на великите изненади. Живот без истина и свобода е живот на великите ограничения.

222. Не желайте малкото благо, което природата ви е дала, да напълни цялата къща. Не желайте малкото знание да се превърне изведнъж в голямо. Това е немислимо. Ако искате малкото благо и малкото знание да станат изведнъж големи, ще изгубите и тях. Радвайте се на малките работи. Не желайте да имате повече, отколкото трябва. Радвай се на малката ябълка, която имаш. Силата на човека се крие в малките неща. Хората се радват на големите неща, но мъчно ги използват.

223. Внасяй в стомаха си такава храна, каквато той иска. Внасяй в дробовете си такъв въздух, какъвто те искат. Внасяй в ума си такива мисли, каквито той иска. Внасяй в сърцето си такива чувства, каквито то иска.

224. Като ядете плодове или друга храна, спазвайте правилото: никога да не си дояждате, или никога да не преяждате. Това се отразява здравословно върху човека. Ако искаш да живееш повече време на земята, не си дояждай! Нека остане в тебе желанието още да хапнеш.

225. Яж и не преяждай. Гледай и не преяждай. Слушай и не преяждай. Винаги замествай грозното с красивото. Никога не оставяй грозното да взима надмощие над красивото.

226. Ако не знаеш, не говори. Изобщо, никога не говори за неща, които не знаеш.

227. Ако иска да възпита волята си, човек трябва да се храни добре. Без храна волята не може да се възпитава.

228. Пази следните правила: Зимно време не пий студена вода! Не пей в студена стая! Когато не си разположен, не пей! Не пей и пред хора, които не обичат музика. Ако искаш да пееш, пей тихо, само за себе си. В това се крие благото на човека.

229. Започвай с неблагоприятните условия, за да свършиш с благоприятните.

230. Ако искаш да придадеш на организма си добри качества, храни се с добра храна. Храни се с възвишените качества на светлината и топлината. Храни се с възвишените качества на въздуха, водата и хляба. Това значи да живееш добре със своите приятели. Четирима приятели има човек: светлината, въздухът, водата и храната.

231. Не сей брашно със скъсано сито! Не пей, когато си неразположен! Малко пей, но хубаво! Малко работи, но каквото направиш, добре да е направено. Подражавай природата и върви напред.

232. Взимайте участие в Божествените процеси. Интересувайте се от тях, защото вашето бъдеще се крепи върху Божествените процеси. Не бързайте, но не отлагайте нещата.

233. Ако те сполети малко зло, благодари. После ще те сполети още по-малко зло. Ако не благодариш за малкото зло, ще дойде голямото зло.

234. Спазвай следното правило: Никога не допущай в ума си лоша мисъл или в сърцето си лошо чувство. С лоши мисли и чувства приятелство не прави.

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...