Jump to content

Съборни беседи, Рилски беседи, Младежки събори


Recommended Posts

Съборни беседи, Рилски беседи, Младежки събори

235. Едно единствено правило, единствен закон трябва да бъде: Любовта. Трябва да знаете, че има един вътрешен контрол, който е най-строг. Ако вие се опозорите с някои ваши постъпки, в бъдеще ще отговаряте.

236. Първото правило, когато се приближавате към някого, е: Не бързайте да отидете изведнъж към него, а се спрете и тогава дигнете ръцете си и кажете: „В името на Божията Любов и в името на Божията Мъдрост, в която живеем и се движим, и в името на Неговото Слово, всяко зло и лукаво помишление да се разпръсне.“ (Духане.)

237. Нашето правило е да служим съзнателно на Онзи, Който ни е дал живот, Който ни е дал всичко.

238. Ние сега трябва да уредим своите работи, трябва да работим за себе си по Бога. Не само един ще работи, но всички ще започнете, и то дотолкова всеки, доколкото съзнанието у него е пробудено, и не насила, а всеки един от нас ще работи съзнателно, от любов. Всеки един от нас ще отвори кесията си съзнателно и от любов ще помогне на брата си, и ще каже: „Братко, позволи ми от любов да го направя.“ - „Добре, и аз от любов ще го приема, но без любов не го вземам.“ Това е правило, което аз ви давам. Приложете го, пък и вашият ум ще създаде нещо. Туй правило ще създаде малки правилца, и като ги приложите в живота, ще се създаде много нещо.

239. Сега ще ви дам друго едно правило за вашето умствено развитие: В ума си ще имаш винаги само един Учител.

240. Всяка душа сама трябва да се обърне към Господа, към Божественото Слънце, не можеш ти да я обърнеш.

241. Практически правила за възпитанието:

Не мисли, че си глупав. И не мисли, че онзи, на когото говориш, е глупав. Мисли, че си в състояние да предадеш най-великата Божествена мисъл; мисли, че този най-близък твой брат, на когото говориш, е в състояние да възприеме тази истина. Тези са двете най-велики правила, които аз зная.

Друго: Ще бъдете конкретни и предметни в изразите си. Не говорете мъгливи неща, неща, които не разбирате. Говорете само онова, което сте преживели, и онова, с което сте направили най-малко десет опита. Това са практически правила при възпитанието.

242. Сега, за вас, които присъствате тук, ще има едно правило: Сутрин, като станете, ще изпратите някому една хармонична мисъл. Ако не знаете какво да кажете, тогава кажете следното: „Да се прослави Господ тъй, както е писал в Своята книга.“

243. Когато ви дойде един брат или една сестра вкъщи, които и да са те, като си излязат, да обърнете очите си нагоре към Бога и да кажете: „Господи, много Ти благодаря, че ми изпрати този брат или тази сестра.“

244. За учениците има едно правило: Когато дойде някой да ти иска пари назаем, ти трябва да му дадеш тия пари, които си изработил сам.

245. За учениците давам следното правило: Дойде някой да ти иска нещо. Не бързай да му дадеш изведнъж! Не изхвърляйте още вашите стари правила, дръжте си ги, но приложете новите, да видите какво ще ви дадат. Докато не дойде у вас онзи вътрешен любовен подтик да дадеш, не давай!

246. И тъй, щом станеш сутрин, ще си кажеш: „Аз трябва да имам поведението на един ангел.“ Малко се разтревожиш - ще кажеш: „Аз трябва да имам поведението на един ангел.“ Ще си казвате тези думи всеки ден като спите, и като ядете, и като работите. Ще си казвате: „Моята мисъл трябва да бъде като поведението на Слънцето. Моите чувства трябва да бъдат като поведението на един извор.“

Ако изпълнявате това правило, за всинца ви имам приготвено нещо много хубаво.

247. Друго едно правило за ученика е следното: На забавление не се позволява да отиваш със скъсани дрехи. Ще се измиеш чисто, ще се облечеш с най-хубавите си дрехи, които имаш, и така ще отидеш.

248. Сега ще ви дам едно важно правило: Като се събудите сутрин, преди да се измиете, направете едно добро дело. Извикай най-доброто чувство от сърцето си и кажи му първата дума на Любовта! Извикай най-красивата мисъл от ума си и покажи й най-хубавата светлина! Това като сторите, ще произнесете следната свещена формула: „Милостиви, Святи и Благи Господи, изяви ми Светлината на Твоето лице, да сторя Твоята воля.“ Едно от правилата при изговарянето на тази формула е да бъдете много положителни и да имате детински дух.

249. През тази година ще приложите и още едно правило: Щом станеш сутрин и се лениш да направиш едно добро, ще си наложиш глоба, ще платиш 5, 10, 15 до 30 лева. Ще вземеш тези пари, ще ги туриш в специална за тази цел каса и ще си запишеш: „За неизпълнение на еди-какво си, аз се глобявам.“

250. Ще ви дам едно правило: Пази ума си чрез светлината, душата си - чрез топлината, а тялото си - чрез чистотата!

251. Ще ядеш толкова, колкото светлината, топлината и чистотата позволяват. Това е правило. Ще ядеш така, че да не препятстваш на ума си. Ще ядеш така, че да не препятстваш на сърцето си. Ще ядеш така, че да не препятстваш на тялото си. Това са правила, които можете да приложите в ежедневния си живот.

252. Сега, като отидете вкъщи, напишете си следното нещо: Светлина за ума, топлина за сърцето и душата, чистота за тялото и клетките. Гледайте да прилагате тия правила.

253. Сега ние сме дошли на земята да изпълним не волята на хората, а волята на Бога. Туй имайте като правило!

254. Имайте предвид едно правило за себе си: Без търпение не можете да приложите нищо.

255. Ще имате предвид като свещено правило следното положение: Като отидеш при някоя чешма, колкото и да ти се пие вода, постой най-малко десет минути пред нея, погледай как тече водата и след това пий! При това, като си налееш вода в чашата, вкуси само няколко глътки и отстрани чашата. После пий още няколко глътки, докато изпиеш всичката вода.

256. Връзката ви с Бога всякога трябва да бъде чиста, за да не се прекъсва. Ето защо, като ставате сутрин, туряйте в ума си мисълта да бъдете в непреривна връзка с Бога.

257. Малко ще знаеш, но хубаво.

258. И сега, като на ученици, давам ви следното правило: Окултната наука не търпи излишно говорене.

259. Вземете като правило следното: Всичко, което внесете в устата си, да бъде абсолютно чисто.

260. Не отлагайте нещата за бъдещето.

261. Не късайте цветята и на никого не ги давайте! Пазете следното правило: Приближавайте се към всички хора с дълбоко съзнание, че първоначално Бог ги е създал добри.

262. По отношение на Любовта, аз съм дошъл до следното правило: Приложи Любовта в живота си, според своето дълбоко вътрешно разбиране, без да взимаш в съображение какво хората мислят по този въпрос и без да налагаш своето разбиране на другите. Любовта е велик, свещен закон, чрез който Бог се проявява. Следователно, приложи Любовта в живота си, тъй както Бог я проявява към тебе!

263. Щастието на човека зависи от стремежа му да причини поне най-малката радост на Господа.

264. На никого не позволявайте да туря клин във вашите разбирания.

265. Който иска да прогресира, да върви напред, той трябва да бъде сляп за погрешките на когото и да е.

266. И тъй, проявете доброто и ходете в правия път. Впрегнете ръцете си на работа, за да проявите справедливостта си. Ценете красотата, за да развивате очите си. Възприемайте хармоничните звукове, за да придобиете разумността. Радвайте се на благоуханието на цветята, за да бъдете здрави.

267. Като ставате от сън, първо измийте лицето, врата, ушите си с топла вода и след това се изтрийте с чиста, мека кърпа. Намокрете косата си с вода и се срешете добре, да не стърчат космите ви. Ако горите косите си с железа, като антени те губят своята възприемателна способност. Облечете се с чисти дрехи. Вечер, преди да си лягате, измийте краката, ръцете и лицето си с топла вода. Като миете краката и ръцете си, благодарете им за работата, която сте свършили с тях през деня. Като се миете сутрин и вечер, носете в ума си чисти мисли, а в сърцето си - благородни чувства. Същевременно носете в себе си образите на красиви моми и момци, и когото срещнете, представяйте си го като красива мома или красив момък. Каквото правите, свързвайте се с Бога и радвайте се на изгряващото слънце, на цъфналите цветя, на узрелите плодове. Радвайте се на проявите на Бога чрез всички хора: поети, музиканти, художници, скулптори.

268. Изпълнявайте Божията воля, за да бъдете здрави. Търсете Божието Царство и Неговата Правда, за да бъдете полезни на ближните си. Осветявайте Името на Бога, за да влезете във връзка с разумните и добри хора по света.

269. Каквото правиш, прави го в Името Божие. Считай, че Бог в тебе прави доброто. Той помага и повдига хората. Той ги кредитира, а ти само се подписваш на полицата за поръчител.

270. Вложи доверието си в своя ближен и не се страхувай. И той ще ти отговори с доверие.

271. Учете се да благодарите за всичко, което ви се дава.

272. Пазете се от много говорене. Работи, без да казваш какво правиш или какво си направил. Говориш ли много за 36 работата си, всичко ще развалиш. Оставете работата да говори сама за себе си.

273. Който иска да бъде здрав, ще яде непражен лук. Само болният от гръдна болест може да яде пражен лук, като лекарство.

274. Който иска да бъде здрав, да яде готвено от човек, който го обича. Който иска да придобива знание, да намери учител, който го обича. Същото се отнася и до шиене на дрехи, на обуща и др. Обръщайте се за услуга само към онзи, който ви обича. Любовта трябва да се постави за основа на всички ваши предприятия във физическия, духовния и умствения свят. Това е новото в живота.

275. Изправяйте погрешките си, докато сте още на земята.

276. Живейте добре, за да не заминете преждевременно за онзи свят. Живейте добре, за да запазите добри спомени един за друг.

277. Правете добро за самото добро.

278. Яж, без да преяждаш, и благодари. Пий, но не вино, което опива. Пий чиста вода и сладко вино, за да не се опиваш. Яж и пий всякога с любов, за да бъдеш здрав.

279. Пазете ума, сърцето и душата си чисти, неопетнени.

280. Следвайте пътя на доброто, за да се подмладите. Не вървите ли в този път, непременно ще остареете.

281. Прилагайте Любовта и не се страхувайте.

282. Пази нервната си система, да не се претоваря. Така ще изпълниш задачата си добре и навреме.

283. Изучавайте светлината, въздуха, водата и хляба, за да разберете същественото в живота.

284. Мнозина казват, че знаят как се пие вода, как се яде хляб. Всъщност, малцина знаят това. Изкуство е да знаеш как да пиеш вода. Школа е нужна за това. Някой вдигне чашата с вода, приближи я до устата си и наведнъж я изпие. Така не се пие вода. Ще вземеш чашата с водата, ще я погледнеш, ще я приближиш до устните си и ще приемеш с устата си само една глътка. Докато я пиеш, ще мислиш само за нея. Само така водата пречиства организма. Само така тя внася Божественото благо в човека. Ще приемаш водата вътрешно, за пречистване. Съвременните хора правят водни бани външно, но резултатът им е слаб.

285. Любовта определя отношенията между хората. Като знаете това, не свързвайте приятелство с хора, които не обичате.

286. И тъй, всяко нещо, което правите, трябва да бъде проникнато от любов. За всяко нещо, което правите, трябва да се допитвате до Господа. Ако Той одобри желанието ви, можете да го реализирате. Не предприемайте нищо без съгласието на Бога.

287. Приемай и предавай всичко с любов. Яж с любов, за да растеш и да се развиваш правилно. Ако не ядеш с любов, ти сам ще се отровиш.

288. Бъдете верни на любовта, както е вярно слънцето на своя път.

289. Не свързвайте приятелство с човек, който започва добре, а свършва зле.

290. И тъй, който се радва на малките блага, ще живее много години на земята. Който посреща страданието с радост и се учи от него, ще живее дълго време на земята. Момък, който остава верен на любовта си, също ще живее дълго време на земята. Раздвои ли се, той веднага заболява. Това е все едно да ядеш две яденета, които не се смилат в едно също време. Който иска да бъде здрав не трябва да смесва храните.

291. Дружете с хора, у които редът е силно развит.

292. За да бъде здрав, човек трябва да се отнася добре с външните и вътрешни органи и да благодари за всичко, което му е дадено.

293. Мисли добре за онзи, който храни добри чувства към тебе. Храни добри чувства към онзи, който мисли добре за тебе.

294. Ще ви дам един съвет: Не правете студени душове! По никой начин не мийте краката си със студена вода, особено след хранене.

295. Човек трябва да яде и да спи при най-голямо разположение на духа. При всички положения в живота си човек трябва да бъде господар.

296. Имайте предвид следното правило: Всяко живо същество заслужава любов, т.е. заслужава да бъде обичано.

297. Три неща в живота си не избягвай: вода, която тече; вятър, който вее, и светлина, която грее.

298. Не възприемай мисли, които могат да размътят ума ти. Не възприемай чувства, които могат да размътят сърцето ти. Не възприемай сили, които могат да покварят тялото ти. Дойдете ли до нечисти мисли, чувства и постъпки, прескочете ги.

299. Човек трябва да бъде лъч от Божията Любов и винаги да дава нещо от себе си.

300. Казвам: Не прави зло никому. Не насърчавай престъпника. Не освобождавай лошия. Не развързвай вързания вълк. Не връзвай праведния и не развързвай грешния.

301. Едно правило в живота гласи: Стой на краката си, работи с ръцете си, гледай с очите си, слушай с ушите си, говори с езика си, мисли с ума си, чувствай със сърцето си, служи с духа си.

302. Ще дам следните окултни правила:

Радвай се, когато ти вземат мухлясалия хляб. Скърби, когато ти вземат укрухите. Ако имаш нещо да скърбиш, то е за укрухите, за малките трошици.

Не скърби, че са ти взели цялата кутия с кибрит, но скърби, когато ти вземат последната клечка кибрит.

303. И тъй, приложете следното правило: Не дръжте в себе си неща, които умират. Не дръжте в ума си мисли, които умират. Не дръжте в сърцето си чувства, които умират. Не вършете постъпки, които умират.

304. Ще ви дам още едно правило: Не се стремете към обикновени постижения.

305. Човек трябва да обича хората за себе си, за свое добро. Обича ли ги, той ще може правилно да расте и да се развива.

306. И тъй, искате ли да дадете живот на доброто в себе си, мислете за него: занимавайте се с добрите мисли, чувства и постъпки, за да оживеят те във вас.

307. Обичай себе си, обичай ближните си, обичай и Бога, за да имаш богато, обширно сърце. Мисли за себе си, мисли за ближните си, мисли за Бога, за да имаш светъл ум. Ако мислите и чувствате по този начин, вие сте в правия път. И тогава, каквото и да се случи, вие ще го разглеждате все от добрата му страна.

308. Казвам: Човек трябва да бъде готов на услуги, както на себе си, така и на другите.

309. Искате ли да придобиете чистота, вода носете. Чистата капка вода е една чиста мисъл.

310. Казвам: Иска ли човек да намери Истината, нека чете и изучава себе си. Този е начинът, по който Истината може да се намери.

311. Едно трябва да имате предвид: Да не изгубите светостта и чистотата в чувствата си.

312. При каквито условия да се намирате, всякога търсете положителното, защото в него Бог присъства.

313. И тъй, като стане от сън, човек трябва да се спре върху някоя съществена мисъл в ума си, която да му покаже какво да прави, как да дава от това, което е придобил. После той трябва да се спре върху едно съществено чувство в сърцето си, което да му покаже как да приема благата и как да ги обработва. Най-после той трябва да се спре върху една съществена постъпка, която да послужи като модел за по-нататъшните му действия. Човек трябва да знае, че всяка негова постъпка, към когото и да е, е постъпка към Бога.

314. Не спирайте Божиите блага!

315. Давайте свободно и вземайте свободно. С други думи казано: давайте с любов и взимайте с любов.

316. Всички духовни хора трябва да се пазят едни други.

317. Когато се произнася за нещо, човек трябва да знае условията, при които нещата стават.

318. За да се подмлади, човек трябва да дружи с млади хора. На каквато възраст да е, човек постоянно трябва да се подмладява. За да се подмлади, две неща се искат от него: ако е млад, той трябва да почита стария; ако е стар, той трябва да обича младия. Следователно, ако иска да придобие знание, да поумнее, младият трябва да почита стария. Ако иска да се подмлади, старият трябва да обича младия.

319. И тъй, искате ли да бъдете вечно млади, дръжте в ума си идеята за вечната младост.

320. За да бъде силен, човек никога не трябва да отлага момента за реализиране на своите добри мисли и чувства. Всяка добра мисъл, която човек може да реализира навреме, усилва неговия ум. Всяко добро чувство, реализирано навреме, подобрява състоянието на човешкото сърце.

321. Мислете добре, за да бъде мозъкът ви в нормално състояние. Дишайте дълбоко, за да бъдат дробовете ви в изправност. Постъпвайте право, за да бъде стомахът ви редовен.

322. Пребъдвайте в Бога, за да се опознаете в името на великата Любов. Пребъдвайте в Бога, за да Му служите в Дух и Истина, да бъдете смели и решителни, да бъдете силни и любящи, да бъдете готови на велики жертви.

323. Всичко красиво, възвишено и велико в света трябва да служи за поощрение, за подтик на човека, да му покаже, че и той може да постигне същото. Като го постигне и приложи, Бог ще го благослови.

324. Човек не трябва да бъде разточителен. Всяко благо, което Бог му е дал, трябва да бъде в полза както на самия човек, така и на неговите ближни. За да запазите енергията, дадена от Бога, всякога дръжте в ума си по една светла мисъл, в сърцето си - по едно светло чувство и във волята си - по една светла постъпка, като фар на вашия живот. Да храни човек ума си със светли мисли, сърцето си - с възвишени чувства и волята си - с благородни постъпки, това значи да разполага с големи капитали, никога да не осиромашава.

325. Всяка мисъл, всяко чувство, всяка постъпка трябва да се изявят на времето си. Изявят ли се преждевременно или след определеното за тях време, работата не става както трябва.

326. Колкото по-големи са възможностите, толкова по-големи са и постиженията. За да постигне нещо, човек трябва да работи, да прави усилия, да се моли.

327. Никога не се борете със злото.

328. Който иска да бъде добър ученик, той трябва да държи ума, сърцето и волята си в изправно положение.

329. Като отидеш в някоя държава, ще изпълняваш нейните закони. Накъдето вървят другите, и ти ще вървиш с тях. Да проповядваш на хората, не значи да ги учиш на това, което те знаят, но да си готов да споделиш с тях благата, които имаш.

330. Не примирявайте непримиримите неща в живота. Дължите ли нещо на някого, платете дълга си.

331. Искаш ли да се примириш с Бога, трябва да Го обикнеш.

332. Ако не искаш скоро да умираш, ти трябва да живееш добре.

333. Ти трябва да правиш добро, за да имаш светли мисли, чувства и постъпки.

334. Не свързвайте приятелство с човек, който произвежда стягане на сърцето и противоречие в ума.

335. Дойдете ли до лошия човек, оставете го настрана, не свързвайте приятелство с него.

336. Искате ли да придобиете качествата на Любовта, благодарете на Бога за страданията и за радостите, които ви се дават; благодарете за богатството и за сиромашията; благодарете за знанията и за невежеството; благодарете за здравето и за болестта.

337. И тъй, искате ли да придобиете Любовта, стремете се към новото, което сега иде.

338. За да не причинявате пакости на хората, правете всяко нещо на своето време. Не спазвате ли това правило, без да искате, ще причинявате пакости и ще се натъквате на противоречия.

339. Онези от вас, които сте дошли на планината, пейте за самата планина, за камъните, за водите. Те са най-добрите слушатели.

340. Канят ли ви на угощение, вземете последното място. Когато дойде домакинът, той ще определи кое място е за вас. Запазете същото правило и по отношение на Бога. Покани ли ви Бог на своята трапеза, вземете последното място. Бог ще ви каже къде да седнете. Мястото на човека се определя от неговия дух, от неговата душа, от неговия ум и от неговото сърце. От тия неща се определя неговата служба и предназначение в света. Заемете ли по този начин мястото си, никой не може да ви го отнеме.

341. Не приближавайте човека по-близо до себе си, отколкото Господ го е турил.

342. Сега ще ви дам няколко правила: Вечер на нивата си не ходи да копаеш; в голям студ също не ходи. Когато нямаш стотинка в джоба си, на гостилница не ходи; когато нямаш стотинка в джоба си, никаква търговия не прави. Когато слънцето грее, когато денят е светъл и топъл, тогава иди на нивата да работиш. Когато джобът ти е пълен, тогава започвай своите предприятия. Според езика на новото учение казвам: Започвайте с Любов и свършвайте с Любов. Започвайте с Бога и свършвайте с Бога. Започвайте с ближния си и свършвайте с ближния си. Започвайте със себе си и свършвайте със себе си.

343. Любовта никога не отпада. Имайте пълна вяра, надежда и любов в Бога, за да постигнете всички ваши желания и стремежи. Пред вас стои велико бъдеще. Като прилагате закона на любовта, вие ще опитате Божията благост върху себе си.

344. Желая ви сега да пеете така, че умът, сърцето, волята, душата и духът ви да пеят заедно с вас. Отворете душата си за любовта, за знанието и светлината, за свободата и мира. Дайте ход на доброто в себе си, за да се свържете с всички разумни същества, които идат да ви помагат.

345. Помнете правилото, че Божественият Път е най-лесният път за ходене. Няма по-лесен път, не се лъжете. Божественият път повидимому е мъчен, но той е най-лесният път.

346. Ти, каквото пишеш, трябва да вложиш душата си, да вложиш своята мисъл, своето сърце, своята воля, да изкажеш истината. Изкажи тази истина просто, с душата си, а не да я забулиш.

347. Помнете: Колкото повече страдания, мъчнотии и противоречия срещате в живота си, толкова повече имате и благоговението на небето. Турете това нещо в живота си като общо правило!

348. Ще турите едно правило в живота си: Всяка добра мисъл, която се зароди в когото и да е, не й противодействайте.

349. Дойде ли някое противоречие, кажете си: „Аз ще бъда като светлината.“

350. Единственото правило за всички ви е следната велика Истина: Да направите външна и вътрешна връзка с Бога.

351. Трябва да имате предвид следното правило: Не можеш да приложиш успешно един метод върху другите, ако не си го приложил върху себе си.

352. Дръжте се в следното правило: Всеки ден трябва да имате прилив на Божествен живот в себе си.

353. Не се опитвайте, не си играйте със силите на природата!

354. Правило е: Преди да е изгряло слънцето, ти трябва да бъдеш на крака.

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...