Jump to content

Recommended Posts

Неделни беседи

369. Христос е дал едно определение на свободата: „Това, което не искаш да ти правят другите, не го прави и ти на тях.“ Това правило трябва да бъде вътрешен ваш закон.

370. На всички жени препоръчвам това правило: Да не допущат в своя ум мисли, които носят отрицателни качества; онези, които са изгубили смисъла на живота, нека да посрещат всяка сутрин изгрева на слънцето. Наблюдавайте изгрева на слънцето в продължение на един месец, и вижте тогава какво ще почувствате.

371. Онзи, който може да изпълни малкия закон, може да изпълни и великия. Онзи, който не може да изпълни малкия закон, не може да изпълни и великия. Това е правило.

372. Дайте място в сърцето и ума си на всичко, каквото считате за добро в света - това е първото правило. „Всичко е добро“ - казвайте.

373. Духовният човек трябва да яде най-здравословната храна и никога да не преяжда. Това са две правила: Да яде най-здравословната храна и никога да не преяжда.

374. И всеки човек, който работи и послужва на ближния си, е добър. Туй е моето правило. Не работиш ли за другите, не си добър човек.

375. Христос дава едно правило: Само който гладува и жадува за правдата, той ще се насити, той ще бъде доволен.

376. Дойдем ли до Бога, ние трябва да имаме едно свещено правило: Трябва да оставим нашето право Бог да го защищава. Но дойдем ли до Божието право, ние ще го защищаваме.

377. Имайте предвид едно правило: В Този, Живия Господ, Когото светът още не познава -не че не Го познава, живее в Него, но Го търси на друго място, - в Него ние трябва да имаме вяра.

378. Турете си туй правило в ума, то поне е практично: Всичко в света работа за добро на онези, които са в любовта, които са в съприкосновение с Бога.

379. В Любовта всичко е печалба. Без Любов всичко е загуба. Сега вие ще изберете едно от двете. Аз турям правило: Мога да ви обидя само ако не ви обичам, ако не ви любя.

380. Аз считам, че първото правило е: човек сам да вижда грешките си. Ако не ги вижда и дойде някой да му ги покаже, тогава трябва да му благодари.

381. Защо Христос дойде на Земята? - Да научи хората в приложение на тази велика наука, да прощават. И първата фаза на бъдещата култура, аз я наричам „култура на прошката“ - прошка към всички, любов към всички: и към малки, и към големи.

Туй е най-малкото правило, което можете да приложете, което Христос изисква днес от Своите последователи.

382. Не, хората не трябва да те знаят, не трябва да те виждат, като се молиш. От това гледище, светът не трябва да знае кога се молим.

383. Ние не можем да работим безкористно, докато не станем добри. Щом станем добри, от нас ще изчезне всякаква тревога, завист, злоба, омраза.

384. Ако една постъпка е морална, тя е валидна едновременно за целия свят, всички трябва да й се подчинят.

385. Всеки човек трябва да раздава своето богатство. Защо? - За да мине от този живот във вечния.

386. Не богат, но разумен трябва да бъде съвременният млад човек.

387. Онзи, който постоянно търси Бога, той е от разумните хора.

388. Когато аз направя нещо за ближния си, трябва да го направя за Бога, Който живее в тебе. Служи така и ти на Господа в себе си. И най-после, човек като се научи да служи и на ближния си, ще служи и на себе си.

389. Без любов не може да има растене и развиване. И без мисъл пак не може да има растене и развиване.

390. Щом се приближаваме към Бога, трябва да забравим всичко за света.

391. Когато хората изгубват любовта си, охтика ги хваща, а когато изгубват разумния стимул в живота, полудяват.

392. Великото в природата е достъпно само за светлите умове. Великото в Божествения свят е достъпно само за хора, които мислят. Благородното в света е достъпно само за хора, които имат сърце. Възвишеният живот е достъпен само за хора, които имат свещена воля, аз я наричам Божествена воля.

393. Животът произтича от Божията Любов, а Любовта произтича от Духа.

394. Великото, благородното у нас изисква да употребим живота си за туй, за което сме предназначени.

395. И тъй, за да разбираме истинския смисъл на живота, за да го направим щастлив, за да внесем великия морал в него, трябва да разбираме великите Божии закони. Само тогава ще могат да се развият тези скрити дарби, скрити заложби, тия потенциални сили в човешката душа.

396. Някои казват: „Аз мога да направя каквото искам.“ Не можеш да правиш каквото искаш. Всяко нещо трябва да се прави навреме.

397. Материалните блага в този свят само ще усилят страданията ви.

398. Не задържайте повече материални блага, отколкото ви трябват.

399. Щом един човек е в състояние да извършва малки работи, той ще е в състояние да прави и велики работи.

400. Във всички тия хора, които са посветили живота си за Бога, за благото на цялото човечество, работи и е работил Божият Дух.

401. Туй, което прави човека благороден, то е любовта му към Истината. Такъв човек ще бъде свободен във всеки един свой акт.

402. Тия четири правила ви са необходими: Честен към себе си! Справедлив към другите! Интелигентен спрямо природата! Благороден към всички!

403. Щом си недоволен, трябва ти живот; щом си завистлив, трябва ти светлина.

404. Който иска да служи на Бога, трябва да служи даром, а не за някакви пари.

405. И всеки от вас, който живее за една идея, а не е готов да умре за нея, той не разбира нищо от тази своя идея.

406. Според мен, по-голямо преимущество е човек да вярва, отколкото да се съмнява. По-правдоподобно е човек да се обнадеждва, отколкото да се обезсърчава.

407. Ако ние сме творители на нещата, ще разбираме смисъла им.

408. Имайте предвид следното правило: Ако ти затвориш кепенците на твоята стая, Божествената светлина никога няма да влезе в стаята ти. Друга светлина може да влезе, но не и тази.

409. Ние трябва да считаме мислите, чувствата и желанията на своите братя като наши собствени; да бъдат за нас тъй свещени, както са и нашите.

410. Всяко нещо, което ни съблазнява, трябва да се отхвърли. Разумният човек не трябва да се съблазнява от нищо.

411. Този, който избира най-лекия път, избира всъщност най-опасния път.

412. Изпълнението на законите в света трябва да става само от духовните хора.

413. Погрешката на един човек е погрешка на хиляди същества. В този свят ние не живеем за себе си.

414. По-добре да вършим нещо, отколкото да спим постоянно.

415. Когато човек вземе надмощие над злото, той ще бъде спасен.

416. Верую без живот не е верую.

417. Аз турям като правило за себе си следното положение: Щом хапна нещо и не ми е сладко, няма да ям.

418. Когато някой човек го заболи кракът, това показва, че той не е доуредил работите си.

419. Само разумният човек, само човекът с една велика идея може да ражда, а другите донасят само недоносчета.

420. Ако ти не можеш да употребиш навреме добродетелите, които Бог ти дава, непременно ще полудееш.

421. Ако ти имаш в себе си едно лошо желание, не трябва да го изкореняваш, но ще му противопоставиш някое добро желание.

422. Туй, което Бог е създал, ние нямаме право да го унищожаваме.

423. С чисти очи трябва да гледаш нещата.

424. За да разберем един човек, ние трябва да се спрем върху неговите добродетели, защото лошите неща у добрия човек са само сянка в живота му.

425. Всяко нещо е дотолкова вярно, доколкото всеки човек може да бъде отворена книга, която да отваря и да чете от нея.

426. Първото правило: Пазете чистотата на своето сърце! Второто правило: Пазете чистотата на своя ум!

427. Малко говори, повече мълчи; малко се тревожи, повече мисли.

428. Никой не може да заблуди човека. Всеки сам се заблуждава. Никой човек не може да заблуди цял народ.

429. Казвам, всеки благороден човек трябва да се ръководи в живота си от следните правила: На първо място той трябва да служи на Бога, после - на своята душа, която е Божественото Начало в него, и най-после - на своя ближен.

Той трябва да прилага едновременно тия три правила и във физическия, и в умствения, и в духовния свят.

430. Мислете за доброто, желайте го, но не го обяснявайте.

431. Когато човек се стреми към целокупния живот, всички противоречия са изключени за него.

432. Не може да се пробуди съзнанието на човека, ако в него няма поне малко любов.

433. Оръжие назаем не се дава. Ум назаем не се дава. Сърце назаем не се дава.

434. Не бързайте в заключенията си, но се научете да оценявате дълбоките пориви, които се крият в душата на човека.

435. Съдете за хората според техните дълбоки пориви и виждайте у тях Божественото.

436. Радвайте се на богатството на другите като на ваше! Радвайте се на учеността на другите като на ваша ученост! Радвайте се на способностите на другите като на ваши способности! Радвате ли се на чуждото благо, и вие ще придобиете това.

437. Знание без любов възгордява, а знание с любов прави човека целомъдрен. Знание без любов произвежда зло, знание с любов произвежда добро.

438. Знанията не могат да се доказват само с думи, но затова се изискват и опити.

439. За да напредва човек, той трябва да следва идеала на своята душа.

440. За човека е важно това, което в даден момент той знае и може да приложи, да види какви резултати то може да му донесе.

441. Никой няма право да пита приятеля си, или кого да е, обича ли го. Зададете ли такъв въпрос на приятеля си, и любовта между вас ще изчезне. Обичате ли някого, и той ще ви обича, няма защо да го питате.

442. Не искай повече, отколкото ти е нужно! Използвай само ония условия, които моментът носи!

443. Докато човек не върне всичко, което несправедливо е взел, той не може да се изправи.

444. Човек трябва да има само това, което му е нужно за даден случай.

445. За да обичаш някого, ти трябва да имаш определена цел. Всяко нещо, което правите, трябва да бъде с точно определена цел. Вие трябва да знаете защо го правите.

446. Когато някой човек е слаб по отношение на злото, това показва, че той е слаб по отношение на Божията Любов.

447. Не може човек да се поругава с Божественото! Когато Божественото говори, вие ще слушате и ще се изправяте.

448. Да обичаш и да те обичат, това е велик идеал за човешката душа, който дава импулс към всичко възвишено и красиво в света. Когото обичат и който обича, само той може да учи, да придобива знания и светлина.

449. Който истински желае да постигне някакъв висок идеал и се стреми към него, той всякога разрешава мъчнотиите на своя живот.

450. Всяко нещо, което може да стане, не само че е вероятно, но още е и възможно.

451. Служене на Бога. Само на Бога може да се служи! И тогава, първото положение, което се поставя за основа на живота на разумния човек, е следното: Внеси Любовта в себе си!

452. Когато човек започва своя живот, той не трябва да се наема с най-важната работа, но с онази, макар и най-малка, която създава условия за проява на човешката дейност.

453. Ако някой се оплаква, че е уморен от работа, това показва, че неговите добродетели не са на мястото си.

454. Който веднъж само е запитал Бога защо го е създал така, той сам вече се е осъдил на смърт. Такъв въпрос не трябва да се задава.

455. Всяка справедлива власт е дадена от Бога, но не и несправедливата. Всяка несправедлива власт ще бъде съдена. Всеки дом, всеки народ, които постъпват несправедливо, ще бъдат съдени от Бога като личности.

456. Човек е в правия път само тогава, когато изучава великите Божии закони и върви съобразно с тях. Човек е на прав път само тогава, когато изучава небето, слънцето, звездите, планетите, реките, изворите, растенията, както и устройството на земята.

457. Ако не изпълните природните закони доброволно, животът насила ще ви застави да ги изпълните.

458. И тъй, помнете следното нещо: Човек дава малко, дяволът - много, а Бог - нищо или всичко. Като даде много, дяволът снема и двете кожи от гърба на човека, а след това го заробва за три-четири поколения. Бог или нищо няма да му даде, или всичко, но го оставя свободен, като царски син. И затова, казвам: Не се заблуждавайте от малкото, което човек дава! Не се подкупвайте от многото, което дяволът дава! Дръжте се за нищото или за всичкото, което Бог дава! Това са правила, които трябва да спазвате в живота си. Освен тях, пазете и следните правила: Не ставайте точило! Не ставайте нож! Не ставайте и голям чук в живота си! Направете си по едно малко чукче и по едно малко ножче, с което да режете хляба си, и го носете в левия си джоб, а не в десния. Носите ли го в десния, може да се разгневите някога и да мушнете с него някой човек. Като го носите в левия джоб, вие сте вън от тази опасност, защото лявата страна представя мекия, женския принцип.

459. Вътрешните противоречия могат да се избегнат само тогава, когато човек се свърже със същества, по-напреднали от него.

460. Който иска да бъде свободен, той трябва да люби Бога. Това е един от принципите, чрез който хората могат да се споразумяват. Отстъпвайте си взаимно и всеки геройски да носи страданията си.

461. Едно трябва да пазите: Нито добродетелите си да преувеличавате, нито погрешките си.

462. „Почитай баща си и майка си!“ Почитай Първичната Причина, Която ти е дала подтик да се проявиш на земята. Почитай и онази съществена идея в себе си, която те отличава като човек! Това наричаме ние баща и майка.

463. Служете на Бога, служете на човечеството, служете на Божественото в себе си! Това е едно правило за живота, което трябва да приложите.

464. Същественото за всеки ден е онова, което можем да постигнем.

465. Свещено трябва да се пази приятелското чувство!

466. Да работим за Бога - това е веруюто, което всички трябва да носим в себе си. Да работим за Бога, това значи да преустроим своето физическо тяло.

467. Който иска да има добре устроен мозък, той трябва да живее чист, морален живот. Моралността на човека е свързана с неговия мозък.

468. Който не се подчинява на Божиите закони, той ще мине през ненужни страдания.

469. Божественият закон не позволява на никого да изкушава своя ближен.

470. Онези, които търсят Бога, трябва да знаят, че те не могат да Го намерят, докато са смъртни.

471. Човек трябва да бъде внимателен и когато дава, и когато иска.

472. Когато ви дойдат някои малки нещастия, благодарете за тях, защото вие не знаете какви по-големи нещастия биха могли да ви се случат.

473. Работиш ли за изправянето на своя живот, Господ ще те слуша и ще отговаря на молитвите ти.

474. Докато човек не си създаде едно положително верую в себе си, докато не си постави здрави основи в живота, той не може да бъде щастлив.

475. Четете всичко, но доброто дръжте и прилагайте. Всичко опитвайте, стига да намерите Истината. Търсете навсякъде скъпоценния [камък] и като го намерите, използвайте го!

476. Казвам: Който не се моли, не може да се нарече човек.

477. Любовта всякога дава на човека повече, отколкото той е изгубил. Колкото повече страда човек, толкова по-добре е за Божественото в него. Хора, които са страдали повече, са по-благородни от тия, които не са страдали толкова.

478. Всеки, който иска да бъде „човек“ в пълния смисъл на думата, трябва да има свещено понятие за Бога.

479. И сега, ако искате да изпълните волята Божия, непременно трябва да заместите религията с Любовта.

480. Основната мисъл, която трябва да остане в съзнанието на хората, е следната: Давайте повече, асимилирайте, поглъщайте по-малко.

481. Това, което Бог дава на човека, напълно замества загубеното.

482. Докато човек е пълен с неестествени желания в себе си, той не може да намери Истината.

483. Всеки човек трябва да си създаде вътрешни отношения с Христа!

484. Не докарвайте нещата до техния краен предел! Не искайте невъзможното от живота! Не желайте да бъдете по-щастливи, нито по-нещастни от другите хора! Бъдете нещастни и щастливи поне колкото другите хора!

485. Не търсете щастието на друго място, освен във връзката ви с Първичната Причина!

486. Не, само мисълта на абсолютно чистия човек е в състояние да преодолява всички спънки и мъчнотии в живота.

487. Ако човек правилно яде, всичките му работи ще вървят добре. Правилното хранене носи щастието на човека.

488. Няма по-хубаво нещо за човека от това, да бъде доволен от положението си, не за целия си живот, но само за дадения момент.

489. За да бъде добър, докато е на земята, човек трябва да яде малко. Тази е философията на живота. Ако ядете много, вие никога няма да се освободите от злото, защото то върви паралелно с яденето. Колкото по-нечиста е кръвта на човека, толкова по-лош е той. Колкото по-чиста е кръвта му, толкова по-добър е той. Това не показва, че храната е причина за злото, но многото ядене създава условия на злото да вирее. Добрата, чистата храна създава условия за доброто, което иде от Бога. Лошата, нечистата храна създава условия за злото в човека.

490. Добрият живот се заключава в служене на Бога.

491. Достойнството на човека пада само тогава, когато той не говори истината.

492. Човек не трябва да се разколебава в убежденията си.

493. Има неща, които се прощават на всички хора, но на ония, които се стремят към съвършенство, нищо не се прощава. Единственото нещо, което може да ги спаси, да заличи греховете им, това е желанието им да не правят повече грехове. Щом престанат да грешат, едновременно с това и греховете им се заличават. Щом ликвидират със злото, доброто ще започне да тече през тях и само по себе си ще ги изчисти. Не е въпрос само да прави добро, но първо човек трябва да обича.

494. Като обича, човек все ще изпита омразата на хората, но сам не трябва да .мрази. Да мразиш, значи да изневериш на себе си, да изневериш на цялото човечество.

495. Човек трябва да вярва в този, който заслужава неговата вяра. Той трябва да обича този, който заслужава неговата обич. Ти не можеш да вярваш в онзи, който не заслужава твоята вяра; не можеш да обичаш онзи, който не заслужава твоята обич.

496. Който казва, че Бог е негов Баща, той трябва да заеме в света последно място.

497. Колкото е важен въпросът за физическото хранене на човека, толкова е важен въпросът и за неговото душевно хранене. Не храни ума си с мисли, излезли от ума на лоши готвачи. Не храни сърцето си с чувства, излезли от сърцето на лоши готвачи. Не храни душата си с копнежи и желания, излезли от душата на лоши готвачи. Спазвате ли тия правила, главата ви ще бъде мирна. Всяко нещо, което не въз-действа за подигането на човешката душа, е лоша, вредна храна.

498. Днес от всички се иска приложение. Колкото малко да сте разбрали, приложете го. Не е достатъчно да знаете кои са добри и възвишени мисли, но трябва да ги приложите. Като приложите знанието си, вие сами ще разберете, че животът на земята има велико предназначение.

499. Има случаи, когато човек не трябва да прави добро. Не лекувайте красива мома или красив момък, които ще ви отклонят от правия път. Не давайте пари на сиромах, който мисли да убива, нито на пияница, който се връща у дома си да бие своите близки. Следователно, прави добро само на онзи, който има съзнание; прави добро на живия, а не на мъртвия; прави добро на онзи, в когото Бог живее!

500. Давайте доброволно, за да не ви заставят насила да давате!

501. Човек се калява чрез възвишения морал. Този морал го прави устойчив, със здрав гръбнак.

502. Човек трябва да живее за Бога, за ближния си и за себе си.

503. Не можеш да управляваш другите, преди да си управлявал себе си.

504. Ако искате вашите синове и дъщери да ви почитат, направете връзка с Бога!

505. Всичко, което се случва на тия, които любят Бога, се превръща на добро. От всичко трябва да се учим, да разберем, че няма безсмислени неща в живота. Само ония неща са безсмислени, от които не може да извлечете никаква поука. - Защо се задавил господарят? - Защото ял без любов. За предпочитане е да гладуваш, отколкото да ядеш без любов. Обикни хляба и тогава яж. Обикни водата и тогава пий. Обикни четенето и тогава чети книги. Не пий вода без любов. Не чети без любов. Не прави добро без участието на Любовта, Мъдростта и Истината, без участието на живота, знанието и свободата. Не бързай. Първо повикай Любовта, Мъдростта и Истината за свидетели на това, което си намислил да правиш, и после го направи. Това е хигиената на живота. Вярвай в Любовта, в Мъдростта и в Истината. Вярвай в живота, в знанието и в свободата. Вярвай в движението, в учението и в работата. Приложете вярата в живота си, за да видите нейните резултати. Вярата усилва здравето.

506. Като говори някой за знанието, което има, това не значи да се надценява или подценява. Нито крайно смирение, нито чрезмерна гордост.

507. Щом имате стремеж към Бога, всякога ще следвате правия път на живота.

508. Бог е милостив и благ, но ако Му служиш в Дух и Истина. За това се иска съвършенство. Лесно се служи на Бога, но само ако имаш дълбок вътрешен стремеж за това. Нямаш ли тоя стремеж, мъчно се служи на Бога.

509. Няма по-глупаво нещо от осигуряването. Когато възприемете една идея, не я задържайте в ума си, но асимилирайте я.

510. Няма по-лошо нещо от това, да взимаш пари под лихва или назаем. Не давай нещата си под наем.

511. Приложете правилото на новото учение: Любов към живия Господ, любов към вашата душа и любов към своя ближен. Това изисква новото учение и новата религия.

512. Ние сме отражение на Бога. Затова е казано: „С каквато мярка мериш, с такава ще ти се отмери.“ Каквито камъни хвърляш, с такива ще ти се отговори. Започнеш ли да критикуваш Господа, положението ти ще се влоши. Не мисли лошо за Господа, защото Той е вътре в тебе и ти казва: Страданията, които имаш, се дължат на лошия ти живот. Ако още ходиш в тоя път, вечно ще страдаш. Откажи се от него и не викай против страданията. Всъщност Бог вика в тебе.

513. Не е важно какви възгледи има човек, важно е да върви напред, да не спира на едно място.

514. Човешката душа трябва да държи в себе си само образа на Бога. За всички останали образи тя трябва да бъде сляпа.

515. Всяко учение, което не е в съгласие с Божия закон, е от лукавия.

516. Всеки ще работи за себе си - никой никого не може да спаси.

517. Мислете добро един за друг. Обичайте се, но не само на думи. Да възкръсне нашият Бог в нас! Да проявим Неговата доброта!

518. Без любов никой нищо не може да направи. Ще ти каже някой първо да придобиеш знание, а после ще се стремиш към любовта. Не е така. Без любов не може да се придобие истинското знание. Това е правило без изключение.

519. Една дума, казана на място, може да спаси човека. Една дума, казана не на място, може да го обезсърчи и отчае.

520. Човек трябва да бъде внимателен, да не се излага сам на опасност.

521. Какъвто се проявява човек в малките си работи, такъв е и в големите.

522. За вас, като ученици, важно е да мислите право, а не да бъдете хубаво облечени.

523. За да бъдеш свободен човек, ти трябва в дадения момент да бъдеш готов, да имаш онова решение да вършиш всичко туй, което Господ изисква.

524. Не се произнасяйте преждевременно за нещата.

525. За да бъдете като Христа, трябва да минете през Неговото положение.

526. Спазвайте правилото: Никога не канете слънцето да ви дойде на гости. Това значи: Никога не канете великите хора да ви дойдат на гости.

527. Никога не говорете за неща, които не знаете, които не сте опитали и проверили.

528. Колкото повече обичаш един човек, толкова по-внимателен си към него, към неговите нужди. Започне ли любовта ти да намалява, с това заедно намалява и вниманието ти към него.

529. Никога не стой под сянката на дървото или под сянката на човека. Това е правило, което всеки може да опита.

530. Нищо в света не се губи, само отношенията се изменят.

531. Който се стреми към силата, той постепенно се отдалечава от Бога.

532. Ще ви дам следното правило: Отсега нататък не позволявайте теляк да ви мие. - Буквално ли се разбира това? - И буквално, и преносно. Всеки ще се мие сам, без теляк.

533. Второ правило: Като се качвате на планината, случва се някой да падне между камъните. Не бързайте да го вдигнете. Ако той пожелае да му помогнете, това е друго нещо. Обаче, не иска ли помощта ви, оставете го сам да стане.

534. Помнете: Ако не изпълните правилата, които ви давам, аз няма да обеднея и вие няма да нарушите моралния закон, но ще страдате и боледувате. Каквото изпълните, то е за вас, вие се ползвате.

535. Колкото в по-висока област на съзнанието си се качваш, толкова по-непреривна е твоята любов.

536. Едно от правилата на любовта гласи: Пази свободата на другите, както пазиш и своята.

537. Докато хората работят, животът им се осмисля.

538. Братът трябва да ръководи сестрата, а не сестрата да ръководи брата.

539. Колкото по-нагоре се повдига човек, толкова по-лесно разрешава въпросите на живота.

540. Правилно е човек да дава, а не да взима. Така постъпват избраните.

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...